Ktl-icon-tai-lieu

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Được đăng lên bởi hieuit84
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1929 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HUYỆN ỦY ĐÔNG HÒA
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT
NGUYỄN CÔNG TRỨ
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đông Hòa, ngày tháng

năm 2015

Mẫu 1: dành cho đảng viên

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân
dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Họ và tên: ……………………………………………………………………….
Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………..
Nhiệm vụ được phân công: ……………………………………………………..
Qua học tập, nghiên cứu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và từ sự chuyển biến về
nhận thức của bản thân, tôi tự xây dựng bản đăng ký làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:
1- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân
dân.
- Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên cương vị, vị trí công tác.
- Chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn
vị.
- Về phục vụ nhân dân: đưa các chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước đến với
nhân dân; gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân
dân, không quan liêu xa dân.
2- Chống chủ nghĩa cá nhân, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
- Có quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; quyết tâm chống chủ nghĩa
cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng như: bệnh nể nang, kéo bè kéo cánh, cá nhân, hữu
danh vô thực, tham lam, lười biếng, tham ô.
- Vê nâng cao đạo đức công vụ: không tham nhũng, không hối lộ, không nhận hối lộ.
- Sự đoàn kết nội bộ trong tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; phát huy tính dân chủ, nêu
gương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, cơ quan, đơn vị vững mạnh.
- Tinh thần học hỏi, giúp đỡ, cầu thị trong công việc, trong mối quan hệ với đồng
nghiệp, với nhân dân; luôn tự phê bình và phê bình với thái độ công tâm, xây dựng.
- Về đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.
3- Nói đi đôi với làm, thực hành phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.
- Nói phải đúng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; không được nói
một đàng, làm một nẻo; không được hứa mà không làm.
- Gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ.
- Gương mẫu trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc, không mắc tệ nạn
xã hội…

- Thực hiện tốt mô hình giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn và...
HUYỆN ỦY ĐÔNG HÒA
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT
NGUYỄN CÔNG TRỨ
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đông Hòa, ngày tháng năm 2015
Mẫu 1: dành cho đảng viên
BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân
dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Họ và tên: ……………………………………………………………………….
Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………..
Nhiệm vụ được phân công: ……………………………………………………..
Qua học tập, nghiên cứu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ sự chuyển biến về
nhận thức của bản thân, tôi tự xây dựng bản đăng ký làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:
1- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân
dân.
- Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên cương vị, vị trí công tác.
- Chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kcương hành chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn
vị.
- V phục vụ nhân dân: đưa các chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước đến với
nhân dân; gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân
dân, không quan liêu xa dân.
2- Chống chủ nghĩa cá nhân, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
- quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; quyết tâm chống chủ nghĩa
nhân, tưởng hội, thực dụng như: bệnh nể nang, kéo bè kéo cánh, nhân, hữu
danh vô thực, tham lam, lười biếng, tham ô.
- Vê nâng cao đạo đức công vụ: không tham nhũng, không hối lộ, không nhận hối lộ.
- Sự đoàn kết nội bộ trong tổ chức Đảng,quan, đơn vị; phát huy tính dân chủ, nêu
gương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, cơ quan, đơn vị vững mạnh.
- Tinh thần học hỏi, giúp đỡ, cầu thị trong công việc, trong mối quan hệ với đồng
nghiệp, với nhân dân; luôn tự phê bình và phê bình với thái độ công tâm, xây dựng.
- Về đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.
3- Nói đi đôi với làm, thực hành phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.
- Nói phải đúng với chủ trương, chính sách của Đảng N nước; không được nói
một đàng, làm một nẻo; không được hứa mà không làm.
- Gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ.
- Gương mẫu trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc, không mắc tệ nạn
xã hội…
Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 - Trang 2
Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 - Người đăng: hieuit84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 9 10 839