Ktl-icon-tai-lieu

bản đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Được đăng lên bởi Hung Phuc Thai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 48 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Mẫu: 1-ĐK.HT&LTTGHCM

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐCĐ SÓC TRĂNG
CHI BỘ: KHOA CƠ BẢN
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN ĐĂNG KÝ
thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
chuyên đề năm 2015

Họ và tên: PHAN QUANG VINH
Chức vụ Đảng: Ủy viên Chi bộ Khoa cơ bản
Chức vụ chính quyền: Giảng viên
Nội dung đăng ký:
Qua học tập, nghiên cứu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và từ sự chuyển biến về
nhận thức của bản thân, tôi tự xây dựng bản đăng ký làm theo tư tưởng, tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:
1- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân
dân.
- Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên cương vị, vị trí công tác.
- Chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi.
- Về phục vụ nhân dân: lắng nghe ý kiến của nhân dân, không gây phiền hà, sách
nhiễu nhân dân, không quan liêu xa dân.
2- Chống chủ nghĩa cá nhân, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô
tư.
- Có quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; quyết tâm chống chủ nghĩa
cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng như: bệnh nể nang, kéo bè kéo cánh, cá nhân, hữu
danh vô thực, tham lam, lười biếng, tham ô.
- Về nâng cao đạo đức công vụ: không tham nhũng, không hối lộ, không nhận hối
lộ.
- Sự đoàn kết nội bộ trong tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; phát huy tính dân chủ,
nêu gương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, cơ quan, đơn vị vững mạnh.
- Tinh thần học hỏi, giúp đỡ, cầu thị trong công việc, trong mối quan hệ với đồng
nghiệp, với nhân dân; luôn tự phê bình và phê bình với thái độ công tâm, xây dựng.
- Về đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.
3- Nói đi đôi với làm, thực hành phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.

1

- Nói phải đúng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; không được nói
một đàng, làm một nẻo; không được hứa mà không làm.
- Gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ.
- Gương mẫu trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc, không mắc tệ nạn
xã hội…
- Thực hiện nghiêm túc những điều quy định về đảng viên không được làm; Quy
định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất
là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
- Tăng cường hơn nữa tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà
nước: trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện kỷ luật Đảng
nghiêm minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa IV) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng
Đảng hiện ...
ĐNG CNG SN VIT NAM
CHI B: KHOA CƠ BN


BẢN ĐĂNG KÝ
thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
chuyên đề năm 2015

 !"#$%&''()*+,!-(#
 !"!./0&1'#$'
Nội dung đăng ký:
0,!234$'! 056$7-$89+8 !:.;'<=>!0&?('@1
2 !!A,(#B4C'>DB&E>$(#8F$GHI6J+77K$456$7-$89+
8 !:.;'F6LMNOP'!Q!)'E0$!"?7=,0
1- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân
dân.
R.!!>!4>$'Q!>!'S'S6"87T!$',+U
RV !8W$8X1YQ!'S6!A,6ZY!7-$[4[Y.!C$Q!U
R\$(S/0,I'046SIS4!A/0,453534>7>IT'U
R13"!"BEBIX$$JHG'@!A,BEB4GC$$B&3'14=Q!
']0BEB4GC$/0,I'0D,EBU
2- Chống chủ nghĩa nhân, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô
tư.
R^/0&@B60E7_$4Y`I0&S89+8 !!Q!69$a/0&@B6!\$!A$b,
!QB477K$!-)'4>!E"$7(S?,$4Gc+(`Gc+!Q4!QB4d0
E,C>!4,6I,64I7e'('@$4,6CU
R1B$!,+89+8 !!C$"GC$,6f$4GC$\'I)4GC$2\'
I)U
R>8+G@)'()Y+$g! !#$4!-/0,48-[a3Q0&.EB!A4
0$7-$4DB&E>$g! !#$Y+$=9!4!-/0,48-[d$69U
R'h!i'4$'W38_4!h0[Y+$!C$'S!4Y+$6\'/0,SP'8:$
$'S34P'BEBaI0C>3(Z3(ZP'Q'8)!C$B64DB&E>$U
R18e'7Y+$=Q$4!0)!=\$Y'$$'#E[U
3- Nói đi đôi với làm, thực hành phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương.
1
;j0NR*Ukl;
bản đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh - Trang 2
bản đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh - Người đăng: Hung Phuc Thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bản đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 9 10 823