Ktl-icon-tai-lieu

Bản đăng ký trường học đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự

Được đăng lên bởi mnhaixuan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT TP. MÓNG CÁI
TRƯỜNG MẦM NON HẢI XUÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hải Xuân, ngày 29 tháng 8 năm 2014

BẢN ĐĂNG KÝ
Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
Năm học 2014- 2015
Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công
an
Thực hiện công văn số Số: 708/PGD&ĐT ngày 26/08/2014 của phòng Giáo
dục và Đào tạo Thành phố Móng Cái V/v hướng dẫn quy trình, thủ tục trình xét
duyệt và công nhận trường học đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" từ năm
học 2014- 2015.

Trường Mầm non Bình Ngọc xin đăng ký thực hiện tốt những nội dung
sau:
Tiêu chí 1:
- Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết (đối với những nơi có tổ chức
Đảng), Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh,
trật tự;
- Có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;
- Có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý
giáo dục người học; phòng, chống cháy, nổ;
- Có 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học từ mầm non trở
lên ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu
chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với các phong trào thi đua trong hệ thống giáo
dục quốc dân.
Tiêu chí 2:
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước (hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của nhà
trường đề ra).
- Có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương và
gia đình người học (nếu người học là học sinh phổ thông) trong công tác bảo
đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục;
- Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà
trường
Tiêu chí 3:
- Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm,
tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định
của pháp luật;
- Không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường;
- Không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học phạm tội hoặc
mắc tệ nạn xã hội;
- Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng;
- Không để xảy ra mất trộm tài sản, nhà trường…
Tiêu chí 4:
- Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách
(nếu có) trong sạch, vững mạnh. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh
hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên;
- Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
Tiêu chí 5:
Có 100% các tổ khối đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
TM...
 


 !"#$!%&' '(

Hi Xuân, ngày 29 tháng 8 năm 2014


')*+,-&./%**012'23&4&*$)&567&&0&'8*+**"
 !
 '"'09&':&.*,;<=>?=@A=?!B&.)C=D?E?=@A=F7B:&.
7&
 "#$%&%'(%)*+*,-./%'012/./3456%'#78
9:(008;<80%5*=%'7#>/(?@%'9A%BC1;DE%F;3;:;DE%GH;
9C1$;(0&%'%I%;D?J%'K<;;#LCCM%NO%;80%(P4%%#%;DI;;"N;Q%
 !
Bản đăng ký trường học đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự - Trang 2
Bản đăng ký trường học đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự - Người đăng: mnhaixuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản đăng ký trường học đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự 9 10 699