Ktl-icon-tai-lieu

BẢN ĐĂNG KÝ

Được đăng lên bởi minhnguyen6886
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 78 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÀ NAM
CHI BỘ CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phủ Lý, ngày tháng năm 2014

BẢN ĐĂNG KÝ
Học tập và “làm theo” phong cách Hồ Chí Minh
Năm 2014
Họ và tên:……………………………………………………………………
Chức vụ Đảng:………………………………………………………………
Chức vụ chính quyền:……………………………………………………….
Thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu
cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
Tôi đăng ký “làm theo” tấm gương ………………………………………...
……………………………………………... của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(1 trong 3 nội dung: Nêu cao tinh thần trách nhiệm; chống chủ nghĩa cá
nhân; nói đi đôi với làm)
1- Biện pháp thực hiện:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2- Thời gian hoàn thành:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………............
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ, tên)

...
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÀ NAM
CHI BỘ CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phủ Lý, ngày tháng năm 2014
BẢN ĐĂNG KÝ
Học tập và “làm theo” phong cách Hồ Chí Minh
Năm 2014
Họ và tên:……………………………………………………………………
Chức vụ Đảng:………………………………………………………………
Chức vụ chính quyền:……………………………………………………….
Thực hiện “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu
cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
Tôi đăng ký “làm theo” tấm gương ………………………………………...
……………………………………………... của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(1 trong 3 nội dung: Nêu cao tinh thần trách nhiệm; chống chủ nghĩa
nhân; nói đi đôi với làm)
1- Biện pháp thực hiện:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2- Thời gian hoàn thành:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………............
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ, tên)
BẢN ĐĂNG KÝ - Người đăng: minhnguyen6886
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢN ĐĂNG KÝ 9 10 172