Ktl-icon-tai-lieu

Bán doanh nghiệp tư nhân đối với Doanh nghiệp tư nhân

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo bán doanh nghiệp tư nhân
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

THÔNG BÁO BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................
Tên là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).........................................................................Nam/nữ
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................
Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................
Email: .................................................. Website: .........................................................................
Hiện là chủ doanh nghiệp tư nhân
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................
.......................................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: (nếu có)...............................................................
..........................................................................................
Mẫu Thông báo bán doanh nghiệp tư nhân
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________
THÔNG BÁO BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................
Tên là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).........................................................................Nam/nữ
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................
Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................
Email: .................................................. Website: .........................................................................
Hiện là chủ doanh nghiệp tư nhân
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................
.......................................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: (nếu có)...............................................................
.......................................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt: (nếu có)..............................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................
Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................
Email: .................................................. Website: .........................................................................
Bán doanh nghiệp tư nhân đối với Doanh nghiệp tư nhân - Trang 2
Bán doanh nghiệp tư nhân đối với Doanh nghiệp tư nhân - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bán doanh nghiệp tư nhân đối với Doanh nghiệp tư nhân 9 10 276