Ktl-icon-tai-lieu

Bản giải trình tờ khai thuế

Được đăng lên bởi lan-nh1990
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng Giải Trình Tờ Khai Thuế GTGT

Mẫu số 02A/GTGT

(Kèm theo Tờ Khai thuế GTGT tháng …….. năm ………..)
Tên cơ sở kinh doanh: ……………………………………………….

Mã số thuế: …………………….
1. Giải trình các chỉ tiêu điều chỉnh trên tờ khai:
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu điều chỉnh

(1)

(2)

1

Hàng hóa dịch vụ mua vào

1.1

Điều chỉnh tăng

1.2

Điều chỉnh giảm

2

Hàng hóa dịch vụ bán ra

2.1

Điều chỉnh tăng

2.2

Điều chỉnh giảm

Mã
chỉ
tiêu
trên
tờ
khai

(3)

Kỳ kê
khai
đề
nghị
điều
chỉnh

(4)

Số
liệu
đã kê
khai

(5)

Số
liệu
đề
nghị
điều
chỉnh

(6)

Số kê khai điều
chỉnh kỳ này
Giá trị
HHDV
(7)

Thuế
GTGT
(8)

Lý do điều chỉnh

(9)

2. Các trường hợp điều chỉnh khác:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.
Ngày …… tháng ……. năm ………
Đại diện theo pháp luật của Cơ sở kinh doanh
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Số liệu tại dòng 1.1 cột (7), (8) bảng này được ghi tương ứng với chỉ tiêu mã số [18], [19] trên Tờ khai thuế GTGT
- Số liệu tại dòng 1.2 cột (7), (8) bảng này được ghi tương ứng với chỉ tiêu mã số [20], [21] trên Tờ khai thuế GTGT
- Số liệu tại dòng 2.1 cột (7), (8) bảng này được ghi tương ứng với chỉ tiêu mã số [34], [35] trên Tờ khai thuế GTGT
- Số liệu tại dòng 2.2 cột (7), (8) bảng này được ghi tương ứng với chỉ tiêu mã số [36], [37] trên Tờ khai thuế GTGT

...
Bảng Giải Trình Tờ Khai Thuế GTGT Mẫu số 02A/GTGT
(Kèm theo Tờ Khai thuế GTGT tháng …….. năm ………..)
Tên cơ sở kinh doanh: ……………………………………………….
Mã số thuế: …………………….
1. Giải trình các chỉ tiêu điều chỉnh trên tờ khai:
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
Stt Chỉ tiêu điều chỉnh
chỉ
tiêu
trên
tờ
khai
Kỳ kê
khai
đề
nghị
điều
chỉnh
Số
liệu
đã kê
khai
Số
liệu
đề
nghị
điều
chỉnh
Số kê khai điều
chỉnh kỳ này
Lý do điều chỉnh
Giá trị
HHDV
Thuế
GTGT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Hàng hóa dịch vụ mua vào
1.1 Điều chỉnh tăng
1.2 Điều chỉnh giảm
2 Hàng hóa dịch vụ bán ra
2.1 Điều chỉnh tăng
2.2 Điều chỉnh giảm
2. Các trường hợp điều chỉnh khác:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.
Ngày …… tháng ……. năm ………
Đại diện theo pháp luật của Cơ sở kinh doanh
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- Số liệu tại dòng 1.1 cột (7), (8) bảng này được ghi tương ứng với chỉ tiêu mã số [18], [19] trên Tờ khai thuế GTGT
- Số liệu tại dòng 1.2 cột (7), (8) bảng này được ghi tương ứng với chỉ tiêu mã số [20], [21] trên Tờ khai thuế GTGT
- Số liệu tại dòng 2.1 cột (7), (8) bảng này được ghi tương ứng với chỉ tiêu mã số [34], [35] trên Tờ khai thuế GTGT
- Số liệu tại dòng 2.2 cột (7), (8) bảng này được ghi tương ứng với chỉ tiêu mã số [36], [37] trên Tờ khai thuế GTGT
Bản giải trình tờ khai thuế - Trang 2
Bản giải trình tờ khai thuế - Người đăng: lan-nh1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản giải trình tờ khai thuế 9 10 956