Ktl-icon-tai-lieu

Ban hành quy chế hoạt động của ban Phòng chống lụt bão

Được đăng lên bởi xa-kong-yang-ubnd
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KÔNG YANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12 /QĐ - UBND

Kông Yang, ngày 17 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban phòng, chống lụt bão
trên địa bàn xã Kông Yang năm 2013
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KÔNG YANG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND năm 2003;
Căn cứ Quyết định số: 11/QĐ - UBND ngày 17/5/2013 của UBND xã Kông
Yang v/v kiện toàn Ban chæ huy phoøng choáng baõo luït xaõ Koâng Yang
Xét đề nghị của Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ
huy phòng, chống lụt bão trên địa bàn xã Kông Yang năm 2013 do Ban chỉ huy
phòng chống lụt bão xã lập (có Quy chế kèm theo).
Điều 2 : Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của xã có trách nhiệm tổ chức
thực hiện Quy chế đạt kết quả. Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện quy chế và
trình UBND xã sửa đổi, bổ sung kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực
hiện cho phù hợp.
Điều 3 : Văn phòng HĐND-UBND xã; Trưởng ban chỉ huy, thành viên Ban
chỉ huy phòng chống lụt bão xã; trưởng các ban ngành có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận :
- BCH -PCLB huyện ;
- TT Đảng ủy xã;
- Như Điều 3;
- Lưu BCH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ KÔNG YANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 12 /QĐ - UBND Kông Yang, ngày 17 tháng 5 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban phòng, chống lụt bão
trên địa bàn xã Kông Yang năm 2013
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KÔNG YANG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND năm 2003;
Căn cứ Quyết đnh số: 11/QĐ - UBND ngày 17/5/2013 của UBND Kông
Yang v/v kin toàn Ban chæ huy phoøng choáng baõo luït xaõ Koâng Yang
Xét đề nghị của Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ
huy phòng, chống lụt bão trên địa bàn Kông Yang năm 2013 do Ban chỉ huy
phòng chống lụt bão xã lập (có Quy chế kèm theo).
Điều 2 : Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của có trách nhiệm tổ chức
thực hiện Quy chế đạt kết quả. Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện quy chế
trình UBND sửa đổi, bổ sung kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực
hiện cho phù hợp.
Điều 3 : Văn phòng HĐND-UBND xã; Trưởng ban chỉ huy, thành viên Ban
chỉ huy phòng chống lụt bão xã; trưởng các ban ngành liên quan chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận : TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
- BCH -PCLB huyện ;
- TT Đảng ủy xã;
- Như Điều 3;
- Lưu BCH.
Ban hành quy chế hoạt động của ban Phòng chống lụt bão - Người đăng: xa-kong-yang-ubnd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ban hành quy chế hoạt động của ban Phòng chống lụt bão 9 10 527