Ktl-icon-tai-lieu

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt - Đức

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

380/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Trường Đại học Việt - Đức
_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính
phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt
động của Trường Đại học Việt - Đức.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học Việt – Đức chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội,
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Đại học Quốc gia TP HCM;
- Trường Đại học Việt - Đức;
- Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức;
- Bang Hessen;
- Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen;
- Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTÐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4b). M

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Đã ký
Nguyễn Thiện Nhân

...
TH TƯNG CHÍNH PH
__________
S: 380/-TTg
CNG HOÀ XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
Hà Ni, ngày 24 tháng 3 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Trường Đại học Việt - Đức
_________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị đnh s 14/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 ca Chính
phvđổi mới cơ bản và toàn din giáo dc đại hc Vit Nam giai đon 2006 -
2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế t chức và hoạt
động của Trường Đại học Việt - Đức.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương Hiệu trưởng Trường Đại học ViệtĐức chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội,
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Đại học Quốc gia TP HCM;
- Trường Đại học Việt - Đức;
- Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức;
- Bang Hessen;
- Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen;
- Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTÐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4b). M
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Đã ký
Nguyễn Thiện Nhân
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt - Đức - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt - Đức 9 10 191