Ktl-icon-tai-lieu

Bản kế hoạch kinh doanh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH

1. Giới thiệu chung:
1.1 Đối tượng
1.2 Nhiệm vụ
1.3 Mấu chốt cơ bản để thành công
2. Tóm tắt kinh doanh
2.1 Quyền sở hữu công ty
2.2 Tóm tắt khởi sự doanh nghiệp
Mô tả lịch sử của dự án – sản phẩm, thị trường, địa điểm, hình thức pháp lý, kế hoạch thực
hiện & kế hoạch tài chính.
2.3 Các sản phẩm và dịch vụ
Tóm tắt sản phẩm/dịch vụ được chào bán/ cung cấp
2.4 Vị trí của công ty và các điều kiện thuận lợi
Địa điểm của doanh nghiệp là yếu tố cần thiết để giảm giá các chi phí hoặc tăng các cơ hội
của các khách hàng dừng chân tại doanh nghiệp để xem các sản phẩm hoặc yêu cầu các dịch
vụ của bạn. Địa điểm phụ thuộc vào các loại hình kinh doanh như bán lẻ, định hướng dịch vụ
hoặc quan hệ sản xuất. Có một số yếu tố quan trọng để xem xét địa điểm cũng như tiếp cận
nguồn nguyên liệu thơ, tiếp cận thị trường và các kênh phân phối, các phương tiện sẵn có để
vận chuyển, hiệu quả & giá lao động lành nghề rẻ…
3. Các sản phẩm và các dịch vụ
3.1 Mô tả sản phẩm và dịch vụ:
Mô tả vắn tắt về sản phẩm, kích cỡ, màu sắc, hình dáng và hàng loạt các sản phẩm được chào
bán hoặc đặc điểm của dịch vụ được cung cấp. Giới thiệu công dụng, những lợi ích, dù đã là
một sản phẩm/dịch vụ mới hoặc đã có.
3.2 So sánh sự cạnh tranh
Xác định cái gì sẽ làm cho sản phẩm/dịch vụ trở thành độc nhất trên thị trường. Liệu đó sẽ là
một sản phẩm có chất lượng tốt hơn những sản phẩm đang có mặt hiện nay hay giá cả sẽ là
một khác biệt đáng kể làm cho sản phẩm bán ra được dễ dàng hơn? Những đặc điểm sẽ làm
cho sản phẩm khác với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh có thể là gì?
3.3 Ấn phẩm quảng cáo chào hàng
3.4 Tìm nguồn
Xác định các nguồn khác nhau về nguyên liệu thơ và nhân công và khả năng sẵn có trong
năm nhằm mục đích bảo đảm cho sự sản xuất liên tục. Dự tính những vấn đề có thể xảy ra với

các nguồn và tìm kiếm các giải pháp.
3.5 Công nghệ
Xác định trang thiết bị máy móc cần thiết để sản xuất và dự tính những chi phí chính xác.
Nhìn chung việc này sẽ tốt hơn nhiều nếu bắt đầu xây dựng với quy mơ vừa phải, bắt đầu từ
một tồ nhà nhỏ hoặc thậm chí thuê địa điểm và có trang thiết bị máy móc cần thiết tối thiểu.
Chu kỳ sử dụng có ích của máy móc và các trang thiết bị phải được xem xét trong phần này,
có tính đến khấu hao..
3.6 Các sản phẩm và dịch vụ trong tương lai
4. Phân tích thị trường
4.0 Tóm tắt
4.1 Phân đoạn thị trường
Mơ tả tồn cảnh địa lý (đó là nơi mà hầu hết các sản phẩm được bán ra) và nhóm mục tiêu cụ
thể trong dân số thuộc khu vực đó.
4. 2 Phân tích ngành
4. 2. 1...
BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH
1. Giới thiệu chung:
1.1 Đối tượng
1.2 Nhiệm v
1.3 Mấu chốt bản để thành công
2. Tóm tắt kinh doanh
2.1 Quyền s hữu công ty
2.2 Tóm tắt khởi s doanh nghiệp
tả lịch sử của dự án sản phẩm, thị trường, địa điểm, hình thức pháp lý, kế hoạch thực
hiện & kế hoạch tài chính.
2.3 Các sản phẩm dịch vụ
Tóm tắt sản phẩm/dịch vụ được chào bán/ cung cấp
2.4 V trí của công ty và các điều kiện thuận lợi
Địa điểm của doanh nghiệp yếu tố cần thiết để giảm giá các chi phí hoặc tăng các hội
của các khách hàng dừng chân tại doanh nghiệp đ xem các sản phẩm hoặc yêu cầu các dịch
vụ của bạn. Địa điểm phụ thuộc vào các loại hình kinh doanh n bán lẻ, định hướng dịch vụ
hoặc quan hệ sản xuất. một số yếu tố quan trọng để xem xét địa điểm cũng như tiếp cận
nguồn nguyên liệu thơ, tiếp cận thị trường các kênh phân phối, các phương tiện sẵn để
vận chuyển, hiệu quả & giá lao động lành nghề rẻ…
3. Các sản phẩm các dịch v
3.1 tả sản phẩm dịch vụ:
tả vắn tắt về sản phẩm, kích cỡ, u sắc, hình dáng hàng loạt các sản phẩm được chào
bán hoặc đặc điểm của dịch vụ được cung cấp. Giới thiệu công dụng, những lợi ích, dù đã là
một sản phẩm/dịch vụ mới hoặc đã có.
3.2 So sánh sự cạnh tranh
Xác định cái gì s làm cho sản phẩm/dịch v trở thành độc nhất trên thị trường. Liệu đó s là
một sản phẩm chất lượng tốt hơn những sản phẩm đang mặt hiện nay hay giá cả sẽ là
một khác biệt đáng kể làm cho sản phẩm bán ra được dễ dàng hơn? Những đặc điểm sẽ làm
cho sản phẩm khác với sản phẩm của các đối th cạnh tranh thể là gì?
3.3 Ấn phẩm quảng cáo chào hàng
3.4 Tìm nguồn
Xác định các nguồn khác nhau về nguyên liệu thơ nhân công khả năng sẵn trong
năm nhằm mục đích bảo đảm cho sự sản xuất liên tục. Dự tính những vấn đề thể xảy ra với
Bản kế hoạch kinh doanh - Trang 2
Bản kế hoạch kinh doanh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bản kế hoạch kinh doanh 9 10 229