Ktl-icon-tai-lieu

BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN
Cơ sở kinh doanh……………………………………….……..……….
Họ tên chủ cơ sở……………………………………Số CCHND:
Địa điểm kinh doanh:…………………………………………… ĐT:……………………
Phạm vi kinh doanh:
STT
Họ và tên
Năm sinh
Địa chỉ
Trình độ Năm tốt nghiệp Công
Nơi cấp bằng
việc
Nam
Nữ thường trú chuyên
môn
được
phân
công

…./ngày tháng năm
Chủ cơ sở cam đoan khai đúng sự thật
Ký ghi rõ họ tên

...
TÊN CƠ SỞ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -
Hạnh phúc
BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN
Cơ sở kinh doanh……………………………………….……..……….
Họ tên chủ cơ sở……………………………………S CCHND:
Địa điểm kinh doanh:…………………………………………… ĐT:……………………
Phạm vi kinh doanh:
STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ
thường trú
Trình độ
chuyên
môn
Năm tốt nghiệp
Nơi cấp bằng
Công
việc
được
phân
công
Nam Nữ
…./ngày tháng năm
Chủ cơ sở cam đoan khai đúng sự thật
Ký ghi rõ họ tên
BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN 9 10 739