Ktl-icon-tai-lieu

BẢN KHAI CÁ NHÂN - Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 2A-1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..

BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)
Họ và tên:……………………………. Bí danh:……………….…………. Nam, nữ:……………….
Thuộc đối tượng là (QN, CAND, TNXP…):…………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………..
Quê quán: ………………………………………………………………………...…………………...
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...…………………..
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay (đối với người đang công tác):…………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Đang nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:…………………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi nghỉ:………………………………………..…………………….
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng):..………………….
ngày…... tháng…… năm……, đơn vị (c, d, e, f):…………………………………………………….
Tái ngũ (nếu có) ngày…... tháng…… năm……………………………………..……………………..
Ngày, tháng, năm đi chiến trường B, C, K:……………………………………..…………………….
Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:………..……………………………..…………………….
Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K:………..………………….……………………..
Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:……………………...…….
Ngày, tháng, năm được giao làm cán bộ xã, (phường):……………………………………………….
Ngày, tháng, năm thôi làm cán bộ xã, (phường):……………………………………………………..
Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc:
+ Đi học, công tác (số lần, thời gian):………………………………………………………….
+ Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:…………………………………………....
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………….………………………
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:…………….……………………
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
Họ, tên vợ (hoặc chồng): ………………………………………………………………………………
Vợ chồng kết hôn năm: …………………………………………………………..…………………
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
Họ, tên các con:
1-…………………………………… sinh:……………………………………………………………
2-…………………………………… sinh:……………………………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………...
Mẫu 2A-1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..
BN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)
Họ và tên:……………………………. Bí danh:……………….…………. Nam, nữ:……………….
Thuộc đối tượng là (QN, CAND, TNXP…):…………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………..
Quê quán: ………………………………………………………………………...…………………...
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...…………………..
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay (đối với người đang công tác):…………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Đang nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:…………………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi nghỉ:………………………………………..…………………….
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng):..………………….
ngày…... tháng…… năm……, đơn vị (c, d, e, f):…………………………………………………….
Tái ngũ (nếu có) ngày…... tháng…… năm……………………………………..……………………..
Ngày, tháng, năm đi chiến trường B, C, K:……………………………………..…………………….
Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:………..……………………………..…………………….
Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K:………..………………….……………………..
Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:……………………...…….
Ngày, tháng, năm được giao làm cán bộ xã, (phường):……………………………………………….
Ngày, tháng, năm thôi làm cán bộ xã, (phường):……………………………………………………..
Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc:
+ Đi học, công tác (số lần, thời gian):………………………………………………………….
+ Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:…………………………………………....
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………….………………………
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:…………….……………………
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
Họ, tên vợ (hoặc chồng): ………………………………………………………………………………
Vợ chồng kết hôn năm: …………………………………………………………..…………………
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
Họ, tên các con:
1-…………………………………… sinh:……………………………………………………………
2-…………………………………… sinh:……………………………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
BẢN KHAI CÁ NHÂN - Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg - Trang 2
BẢN KHAI CÁ NHÂN - Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢN KHAI CÁ NHÂN - Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg 9 10 329