Ktl-icon-tai-lieu

BẢN KHAI CÁ NHÂN - Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 2A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..

BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)
Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….
Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, TNXP…):……………………………
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………
Quê quán: ………………………………………………………………………...
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay (đối với người đang công tác):………………
……………………………………………………………………………………
Đang nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:…………………..
……………………………………………………………………………………
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi nghỉ:………………………………………..
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng):
ngày…... tháng…… năm……, đơn vị (c, d, e, f):………………………………………
Tái ngũ (nếu có) ngày…... tháng…… năm……………………………………..
Ngày, tháng, năm đi chiến trường B, C, K:……………………………………..
Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:………..……………………………..
Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K:………..………………….
Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:……..
Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc: đi học, công tác (số lần, thời gian):
…………; Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:…………….
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………….
……………………………………………………………………………………
Họ, tên vợ (hoặc chồng): …………………………………………………………

Vợ chồng kết hôn năm: …………………………………………………………..
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………….
……………………………………………………………………………………
Họ, tên các con:
1-…………………………………… sinh:………………………………………
2-…………………………………… sinh:………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………..
……………………………………………………………………………………
BẢNG KÊ KHAI THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG B,
C, K KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG
Từ tháng,
năm

Đến tháng,
năm

Cấp bậc,
Chức vụ

Đơn vị
(c, d, e, f)

Địa bàn hoạt động

Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng
Khai tại …………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan, hoặc
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
(Ký tên và đóng dấu)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)

...
Mẫu 2A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..
BN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)
Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….
Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, TNXP…):……………………………
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………
Quê quán: ………………………………………………………………………...
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay (đối với người đang công tác):………………
……………………………………………………………………………………
Đang nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:…………………..
……………………………………………………………………………………
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi nghỉ:………………………………………..
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng):
ngày…... tháng…… năm……, đơn vị (c, d, e, f):………………………………………
Tái ngũ (nếu có) ngày…... tháng…… năm……………………………………..
Ngày, tháng, năm đi chiến trường B, C, K:……………………………………..
Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:………..……………………………..
Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K:………..………………….
Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:……..
Trong thời gian chiến trường đã ra miền Bắc: đi học, công tác (số lần, thời gian):
…………; Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:…………….
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………….
……………………………………………………………………………………
Họ, tên vợ (hoặc chồng): …………………………………………………………
BẢN KHAI CÁ NHÂN - Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg - Trang 2
BẢN KHAI CÁ NHÂN - Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢN KHAI CÁ NHÂN - Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg 9 10 807