Ktl-icon-tai-lieu

Bản khai cá nhân mẫu 3A Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối với người cộng tác bí mật với cơ quan Công an, đang còn sống)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4716 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu 3A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI C Á N HÂN

Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối với người cộng tác bí mật với cơ quan Công an, đang còn sống)
Họ và tên:………………….…..Bí danh:…………………... Nam, nữ:……….
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Vào Đảng:………………………… Chính thức:………………………………..
Thời gian bắt đầu cộng tác bí mật với cơ quan Công an từ ngày…….tháng……năm….
Do đơn vị Công an cấp nào quản lý (ghi rõ):…………………………………...
Hiện nay còn cộng tác bí mật với cơ quan Công an không?................................
Do đơn vị Công an cấp nào quản lý ?...................................................................
Thời gian thôi cộng tác bí mật từ ngày……tháng…….năm……………………
Đơn vị khi thôi cộng tác bí mật:…………………………………………………
Lý do thôi cộng tác bí mật:……………………………………………………...
Nghề nghiệp sau khi thôi cộng tác bí mật:……………….............., hiện nay:…..
Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ:………………………..
……………………………………………………………………………………
Đã được hưởng chế độ, chính sách gì? ………………………………………..
Các giấy tờ liên quan đến việc cộng tác bí mật hoặc tham gia kháng chiến chống Mỹ
còn lưu giữ:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA
CỘNG TÁC BÍ MẬT VỚI CƠ QUAN CÔNG AN
Từ tháng,
năm

Đến tháng,
năm

Số tháng

Đơn vị giao
nhiệm vụ

Nhiệm vụ được giao

Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:...…năm…tháng…….

Những người biết được quá trình tham gia cộng tác bí mật với cơ quan Công an:
1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
Khai tại …………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
(Ký tên và đóng dấu)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)

...
Mẫu 3A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..
BN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối với người cộng tác bí mật với cơ quan Công an, đang còn sống)
Họ và tên:………………….…..Bí danh:…………………... Nam, nữ:……….
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Vào Đảng:………………………… Chính thức:………………………………..
Thời gian bắt đầu cộng tác bí mật với cơ quan Công an từ ngày…….tháng……năm….
Do đơn vị Công an cấp nào quản lý (ghi rõ):…………………………………...
Hiện nay còn cộng tác bí mật với cơ quan Công an không?................................
Do đơn vị Công an cấp nào quản lý ?...................................................................
Thời gian thôi cộng tác bí mật từ ngày……tháng…….năm……………………
Đơn vị khi thôi cộng tác bí mật:…………………………………………………
Lý do thôi cộng tác bí mật:……………………………………………………...
Nghề nghiệp sau khi thôi cộng tác bí mật:……………….............., hiện nay:…..
Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ:………………………..
……………………………………………………………………………………
Đã được hưởng chế độ, chính sách gì? ………………………………………..
Các giấy tờ liên quan đến việc cộng tác bí mật hoặc tham gia kháng chiến chống Mỹ
còn lưu giữ:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Bản khai cá nhân mẫu 3A Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối với người cộng tác bí mật với cơ quan Công an, đang còn sống) - Trang 2
Bản khai cá nhân mẫu 3A Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối với người cộng tác bí mật với cơ quan Công an, đang còn sống) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản khai cá nhân mẫu 3A Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối với người cộng tác bí mật với cơ quan Công an, đang còn sống) 9 10 82