Ktl-icon-tai-lieu

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3901 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 1A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)
Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…
Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, CNVC):…………………………
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………
Quê quán: …………………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………
Vào Đảng: ……………………………………Chính thức:…………………
Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày….. tháng….. năm …………
Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f….) hoặc cơ quan tuyển dụng:………………
Về gia đình từ ngày….. tháng….. năm ……………………………………
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):………………
Nghề nghiệp sau khi về gia đình: ………………………………………
Đã được khen thưởng trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu:
…………………….
………………………………………………………………………............
Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà
nước………………
………………………………………………………………………...............
...

………………………………………………………………………...............
...
………………………………………………………………………...............
...
………………………………………………………………………...............
...
Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:
………
………………………………………………………………………...............
...
………………………………………………………………………...............
...
………………………………………………………………………...............
...

BẢNG KÊ THỜI GIAN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO ĐẾN KHI VỀ GIA ĐÌNH
Từ tháng,
năm

Đến tháng,
năm

Cấp bậc,
chức vụ

Đơn vị
(c, d, e, f)

Địa bàn
hoạt động

Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng
Những người biết được quá trình tham gia công tác:
1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay……
Lý do biết: …………………………………………………
2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………
Lý do biết: …………………………………………………………
Khai tại ………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
(Ký tên và đóng dấu)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu 2A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)
Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…
Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, TNXP…):………………………
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………
Quê quán: ………………...
Mẫu 1A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)
Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…
Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, CNVC):…………………………
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………
Quê quán: …………………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………
Vào Đảng: ……………………………………Chính thức:…………………
Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày….. tháng….. năm …………
Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f….) hoặc cơ quan tuyển dụng:………………
Về gia đình từ ngày….. tháng….. năm ……………………………………
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):………………
Nghề nghiệp sau khi về gia đình: ………………………………………
Đã được khen thưởng trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu:
…………………….
………………………………………………………………………............
Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà
nước………………
………………………………………………………………………...............
...
BẢN KHAI CÁ NHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN KHAI CÁ NHÂN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BẢN KHAI CÁ NHÂN 9 10 299