Ktl-icon-tai-lieu

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
(Cho Công ty, Tổ chức)

1. Tên miền đăng ký

.............................................................................................................

2. Máy chủ DNS chuyển giao

Tên DNS Primary:
................................................................................
Địa chỉ IP:
.................................................................................
Tên DNS Secondary : .................................................................................
Địa chỉ IP:
.................................................................................
Tên DNS Secondary : .................................................................................
Địa chỉ IP:
.................................................................................

(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải đã có
khai báo đầy đủ tối thiểu 01 máy chủ
Primary và 01 máy chủ Secondary
trước khi nộp hồ sơ đăng ký).

3. Chủ thể đăng ký tên miền
Tên Chủ thể
Tên giao dịch Quốc tế và tên
viết tắt
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax
Email (bắt buộc)
Homepage:
4. Người quản lý tên miền
Họ và tên / Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax
Email (bắt buộc):
5. Người quản lý kỹ thuật
Họ và tên / Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax
Email (bắt buộc):
6. Địa chỉ thanh toán
Tên cơ quan thanh toán:
Ủy quyền thanh toán cho:
Người chịu trách nhiệm thanh
toán:
Địa chỉ thanh toán:
Số điện thoại / Fax:
Email (bắt buộc):

..................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
......................................................................................................
…………………………………………………………………...
.................................................................................................................
.................................................................................................................
....................
BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
(Cho Công ty, Tổ chức)
1. Tên miền đăng ký
.............................................................................................................
2. Máy chủ DNS chuyển giao
(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải đã
khai báo đầy đủ tối thiểu 01 máy chủ
Primary 01 máy chủ Secondary
trước khi nộp hồ sơ đăng ký).
Tên DNS Primary: ................................................................................
Địa chỉ IP: .................................................................................
Tên DNS Secondary : .................................................................................
Địa chỉ IP: .................................................................................
Tên DNS Secondary : .................................................................................
Địa chỉ IP: .................................................................................
3. Chủ thể đăng ký tên miền
Tên Chủ thể
Tên giao dịch Quốc tế và tên
viết tắt
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax
Email (bắt buộc)
Homepage:
..................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
......................................................................................................
…………………………………………………………………...
4. Người quản lý tên miền
Họ và tên / Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax
Email (bắt buộc):
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
…………………………………………………………………….
5. Người quản lý kỹ thuật
Họ và tên / Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Số điện thoại / Fax
Email (bắt buộc):
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
…………………………………………………………………….
6. Địa chỉ thanh toán
Tên cơ quan thanh toán:
Ủy quyền thanh toán cho:
Người chịu trách nhiệm thanh
toán:
Địa chỉ thanh toán:
Số điện thoại / Fax:
Email (bắt buộc):
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.......................................................................................................
.
……………………………………………………………………
BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN - Trang 2
BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN 9 10 437