Ktl-icon-tai-lieu

Bản khai đề nghị cấp thẻ BHYT cho thân nhân sĩ quan (Mẫu 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCA, ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Công an)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1907 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA

Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO THÂN NHÂN SĨ QUAN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCA,
ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Công an)
Họ và tên:……………………………………… …………..Nam, Nữ
Bí danh:………………………………………………………………..……….
Sinh ngày:……… tháng……….. năm…………
Quê quán:………………………………………………………………………
Thường trú:…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Cấp bậc, chức vụ:……………………………………………………………...
Đơn vị công tác:……………………………………………………………….
Có……………………………………………….. (1)………………………...
Sinh ngày……. tháng…….. năm………: Nam, Nữ
Quê quán:………………………………………………………………………
Thường trú tại: (2)……………………………………………………………..
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………...
Đối chiếu với quy định tại Điều lệ bảo hiểm y tế (BHYT) ban hành kèm theo
Nghị định số 63/2005/NĐ-CP, ngày 16/5/2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số
21/2005/TTLT-BYT-BTC, ngày 27/7/2005 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện BHYT thì…………(1) tôi đủ điều kiện để được cấp thẻ BHYT. Xin đăng
ký khám bệnh, chữa bệnh lần đầu tại:
………………………………………………………………………………....
Tôi xin cam đoan bản khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
……… ngày……. tháng……. năm
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Người khai

(Ký tên đóng dấu)
(1) Ghi theo quan hệ của thân nhân với sĩ quan là: cha, mẹ hay con…….
(2) Ghi rõ số nhà, ngõ, ngách, đường phố, xóm, thôn, xã…….

2
Ghi chú: Sĩ quan có bao nhiêu thân nhân đủ điều kiện thì lập bấy nhiêu bản
khai

3

...
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA
Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BN KHAI
Đ NGH CP TH BO HIM Y T CH O THÂN NHÂN SĨ QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCA,
ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Công an)
Họ và tên:……………………………………… …………..Nam, Nữ
Bí danh:………………………………………………………………..……….
Sinh ngày:……… tháng……….. năm…………
Quê quán:………………………………………………………………………
Thường trú:…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Cấp bậc, chức vụ:……………………………………………………………...
Đơn vị công tác:……………………………………………………………….
Có……………………………………………….. (1)………………………...
Sinh ngày……. tháng…….. năm………: Nam, Nữ
Quê quán:………………………………………………………………………
Thường trú tại: (2)……………………………………………………………..
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………...
Đối chiếu với quy định tại Điều l bảo hiểm y tế (BHYT) ban hành kèm theo
Nghị định số 63/2005/NĐ-CP, ngày 16/5/2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số
21/2005/TTLT-BYT-BTC, ngày 27/7/2005 của Bộ Y tế Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện BHYT thì…………(1) tôi đủ điều kiện để được cấp thẻ BHYT. Xin đăng
ký khám bệnh, chữa bệnh lần đầu tại:
………………………………………………………………………………....
Tôi xin cam đoan bản khai trên đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)
……… ngày……. tháng……. năm
Người khai
(1) Ghi theo quan hệ của thân nhân với sĩ quan là: cha, mẹ hay con…….
(2) Ghi rõ số nhà, ngõ, ngách, đường phố, xóm, thôn, xã…….
Bản khai đề nghị cấp thẻ BHYT cho thân nhân sĩ quan (Mẫu 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCA, ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Công an) - Trang 2
Bản khai đề nghị cấp thẻ BHYT cho thân nhân sĩ quan (Mẫu 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCA, ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Công an) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản khai đề nghị cấp thẻ BHYT cho thân nhân sĩ quan (Mẫu 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCA, ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Công an) 9 10 463