Ktl-icon-tai-lieu

Bản khai lý lịch

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ảnh 4 x 6
(Chụp
chưa quá
3 tháng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

BẢN KHAI LÝ LỊCH
(Kèm theo Đơn xin thôi quốc tich Việt Nam)

Họ và tên : ...................Giới tính :.....................
Họ và tên khai sinh :....................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh :...............................................................................
Nơi sinh : ...................................................................................................
Quê quán :..................................................................................................
Dân tộc :...............................Quốc tịch :.......................Tôn giáo :...............
Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế :...............................................................
Số :.............................................................................................................
Cấp tại :....................................., ngày............tháng.............năm.................
Có giá trị đến ngày………….tháng...........năm..............
Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có) :............................
Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay :................................................................
Trình độ học vấn :.......................................................................................
Nghề nghiệp :..............................................................................................
Nơi làm việc :..............................................................................................
Có tham gia đảng phái chính trị nào không? Nếu có, thì đảng phái nào,
giữ chức vụ gì? Thời gian nào? ở đâu ?........................................................
Ngày, tháng, năm nào xuất cảnh ra nước ngoài (nếu có) :................................
Lý do xuất cảnh :............................................................................................
Tóm tắt về bản thân
(Từ 18 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?)
...................................................................................................................
Tóm tắt về gia đình
Họ và tên cha :............................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh :...............................................................................
Nơi sinh :.........................................................................
nh 4 x 6
(Chụp
chưa quá
3 tháng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
BẢN KHAI LÝ LỊCH
(Kèm theo Đơn xin thôi quốc tich Việt Nam)
Họ và tên : ...................Giới tính :.....................
Họ và tên khai sinh :....................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh :...............................................................................
Nơi sinh : ...................................................................................................
Quê quán :..................................................................................................
Dân tộc :...............................Quốc tịch :.......................Tôn giáo :...............
Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế :...............................................................
Số :.............................................................................................................
Cấp tại :....................................., ngày............tháng.............năm.................
Có giá trị đến ngày………….tháng...........năm..............
Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có) :............................
Nơi thường trú/Tạm trú hiện nay :................................................................
Trình độ học vấn :.......................................................................................
Nghề nghiệp :..............................................................................................
Nơi làm việc :..............................................................................................
Có tham gia đảng phái chính trị nào không? Nếu có, thì đảng phái nào,
giữ chức vụ gì? Thời gian nào? ở đâu ?........................................................
Ngày, tháng, năm nào xuất cảnh ra nước ngoài (nếu có) :................................
Lý do xuất cảnh :............................................................................................
Tóm tắt về bản thân
(Từ 18 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?)
...................................................................................................................
Tóm tắt về gia đình
Họ và tên cha :............................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh :...............................................................................
Nơi sinh :....................................................................................................
Quốc tịch :..................................................................................................
Còn sống : Đã chết :
Nơi thường trú :..........................................................................................
Nghề nghiệp/Nơi làm việc :............................................................................
Họ và tên mẹ :...........................................................................................
1
Bản khai lý lịch - Trang 2
Bản khai lý lịch - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản khai lý lịch 9 10 729