Ktl-icon-tai-lieu

Bản khai nhân khẩu

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU HK01
(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

BẢN KHAI NHÂN KHẨU
(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)
1. Họ và tên khai sinh: ([1]) ......................................................................... 2. Giới tính:…………..
3. Họ và tên gọi khác (nếu có): ....................................................................................................
4. Sinh ngày …....... /…...... / ............. 5. Nơi sinh: .......................................................................
6. Quê quán: (2) .............................................................................................................................
7. Dân tộc: …………… 8. Tôn giáo: …………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: .......................................
10. Nơi thường trú: .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. Chổ ở hiện nay: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
12. Trình độ học vấn: (3)13. Trình độ chuyên môn: (4) ...................................................................
14. Biết tiếng dân tộc ít người: ……………….. 15. Biết ngoại ngữ: .............................................
16. Nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc hiện nay: .......................................................................
17. Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì:..........................................................................
TỪ THÁNG,
NĂM ĐẾN
THÁNG, NĂM

CHỖ Ở
(Ghi rõ số nhà, đường phố; xóm, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn;
quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi tên nước)

NGHỀ NGHIỆP, NƠI
LÀM VIỆC

18. Tiền án:
BỊ BẮT NGÀY

TỘI DANH, ÁN PHẠT

19. Quan hệ gia đình: (Bố, mẹ; anh, chị, em ruột; vợ/ chồng, con) (5)
TT

HỌ VÀ TÊN

SINH NĂM
Nam

Nữ

Quan hệ

Nghề nghiệp

CHỔ Ở HIỆN NAY (6)

................, ngày ....... tháng ....... năm ...........
NGƯỜI KHAI HOẶC VIẾT HỘ
(Cam đoan; ký, ghi rõ họ tên)

...
MẪU HK01
(Ban hành theo số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
BẢN KHAI NHÂN KHẨU
(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)
1. Họ tên khai sinh:
([1])
......................................................................... 2. Giới tính:…………..
3. Họ tên gọi khác (nếu có): ....................................................................................................
4. Sinh ngày …....... /…...... / ............. 5. Nơi sinh: .......................................................................
6. Quê quán:
(2)
.............................................................................................................................
7. Dân tộc: …………… 8. Tôn giáo: …………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: .......................................
10. Nơi thường trú: .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. Chổ ở hiện nay: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
12. Trình độ học vấn:
(3)
13. Trình độ chuyên môn:
(4)
...................................................................
14. Biết tiếng dân tộc ít người: ……………….. 15. Biết ngoại ngữ: .............................................
16. Nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc hiện nay: .......................................................................
17. Từ đủ 14 tuổi tr lên đến nay đâu, làm gì:..........................................................................
TỪ THÁNG,
NĂM ĐẾN
THÁNG, NĂM
CHỖ
(Ghi số nhà, đường phố; xóm, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn;
quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu nước ngoài thì ghi tên nước)
NGHỀ NGHIỆP, NƠI
LÀM VIỆC
18. Tiền án:
BỊ BẮT NGÀY TỘI DANH, ÁN PHẠT
19. Quan hệ gia đình: (Bố, mẹ; anh, chị, em ruột; vợ/ chồng, con)
(5)
TT HỌ TÊN
SINH NĂM
Quan hệ Nghề nghiệp CHỔ HIỆN NAY
(6)
Nam Nữ
................, ngày ....... tháng ....... năm ...........
NGƯỜI KHAI HOẶC VIẾT HỘ
(Cam đoan; ký, ghi họ tên)
Bản khai nhân khẩu - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bản khai nhân khẩu 9 10 933