Ktl-icon-tai-lieu

Bản khai thân nhân Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối với người cộng tác bí mật với cơ quan Công an, đã từ trần)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 3B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI THÂN N HÂN

Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đ ối với ngư ời c ộn g tác bí mật với c ơ qu an C ôn g an , đ ã từ trần )

1. Phần khai về thân nhân:
Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ……………………………………….
Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân thừa kế)

2. Phần khai về đối tượng:
Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….
Năm sinh ……………….. từ trần……………………………………………….
Quê quán:……………………………………………………………………….
Vào Đảng:…………………………………. Chính thức:………………………
Thời gian bắt đầu cộng tác bí mật: …ngày…..tháng…...năm………………….
Được giao nhiệm vụ…………………………………………………………….
Thời gian thôi cộng tác bí mật từ ngày……tháng…….năm……………………
Đơn vị khi thôi cộng tác bí mật:………………………………………………..
Lý do thôi cộng tác bí mật:……………………………………………………..
Nghề nghiệp sau khi thôi công tác bí mật:…………………………………….
Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ:………………………...
…………………………………………………………………………………..
Đã được hưởng chế độ, chính sách gì? …………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến việc cộng tác bí mật hoặc tham gia kháng chiến chóng Mỹ
còn lưu giữ:…………..……….. …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

BẢN G K Ê THỜI GI AN THỰC TẾ THA M GI A
C ỘN G TÁC BÍ MẬT VỚI C Ơ QU AN C ÔN G AN
Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Số
tháng

Đơn vị
giao
nhiệm vụ

Nhiệm vụ được giao

Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:...…năm…tháng…….

Những người biết được quá trình tham gia cộng tác bí mật với cơ quan Công an:
1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
Khai tại …………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
Xác nhận
của Ủy ban nhân dân x...
Mẫu 3B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày….. tháng….. năm 200…..
BN KHAI THÂN NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đi vi ngưi cng tác bí mt vi cơ quan Công an, đã t trn)
1. Phần khai về thân nhân:
Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ……………………………………….
Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân thừa kế)
2. Phần khai về đối tượng:
Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….
Năm sinh ……………….. từ trần……………………………………………….
Quê quán:……………………………………………………………………….
Vào Đảng:…………………………………. Chính thức:………………………
Thời gian bắt đầu cộng tác bí mật: …ngày…..tháng…...năm………………….
Được giao nhiệm vụ…………………………………………………………….
Thời gian thôi cộng tác bí mật từ ngày……tháng…….năm……………………
Đơn vị khi thôi cộng tác bí mật:………………………………………………..
Lý do thôi cộng tác bí mật:……………………………………………………..
Nghề nghiệp sau khi thôi công tác bí mật:…………………………………….
Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ:………………………...
…………………………………………………………………………………..
Đã được hưởng chế độ, chính sách gì? …………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến việc cộng tác bí mật hoặc tham gia kháng chiến chóng Mỹ
còn lưu giữ:…………..……….. …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bản khai thân nhân Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối với người cộng tác bí mật với cơ quan Công an, đã từ trần) - Trang 2
Bản khai thân nhân Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối với người cộng tác bí mật với cơ quan Công an, đã từ trần) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản khai thân nhân Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối với người cộng tác bí mật với cơ quan Công an, đã từ trần) 9 10 810