Ktl-icon-tai-lieu

Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU
BẢN KHAI
THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ BẢN THÂN:
Họ và tên: ………………………………………………………………………. Nam/Nữ:…..
Sinh ngày: ……………………………………………Nơi sinh:………………………………
Nguyên quán: ………………………………………………………………………………….
Thành phần bản thân: …………………………………………………………………………
Dân tộc:……………………………………Tôn giáo:…………………………………………
Trình độ văn hoá:…………………………………….………………………………………..
Ngày tham gia kháng chiến:……………………….………………………………………….
Ngày vào công đoàn:………………………………………………………………………….
Ngày vào Đảng CSVN:…………………………………………………………………………
Chức vụ hiện nay:……………………………………………………………………………..
II. QUÁ TRÌNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:
Họ và Tên

Năm
sinh

Chức vụ,
đơn vị
công đoàn
hiện nay

Chức vụ
công tác
chuyên
môn

Thời gian công tác CĐ
(từ tháng,năm ->
tháng,năm)
Chuyên Không
trách
chuyên
trách

Ý kiến của Đảng ủy (Chi bộ)

Tổng
thời
gian
đã quy
đổi

Công tác
CĐ liên
tục,không
liên tục

Ghi
chú

Xác nhận thành tích và

ý kiến

TM. Đảng ủy (Chi bộ)
Bí thư

Đề nghị khen thưởng của BCH/CĐCS
Đề nghị khen thưởng của BCH/CĐCS
Đề nghị khen thưởng của BCH/CĐCS
Đề nghị khen thưởng của BCH/CĐCS
TM. BCH/CĐCS
Chủ tịch

...
MẪU
BẢN KHAI
THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ BẢN THÂN:
Họ và tên: ………………………………………………………………………. Nam/Nữ:…..
Sinh ngày: ……………………………………………Nơi sinh:………………………………
Nguyên quán: ………………………………………………………………………………….
Thành phần bản thân: …………………………………………………………………………
Dân tộc:……………………………………Tôn giáo:…………………………………………
Trình độ văn hoá:…………………………………….………………………………………..
Ngày tham gia kháng chiến:……………………….………………………………………….
Ngày vào công đoàn:………………………………………………………………………….
Ngày vào Đảng CSVN:…………………………………………………………………………
Chức vụ hiện nay:……………………………………………………………………………..
II. QUÁ TRÌNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:
Họ và Tên Năm
sinh
Chức vụ,
đơn vị
công đoàn
hiện nay
Chức vụ
công tác
chuyên
môn
Thời gian công tác CĐ
(từ tháng,năm ->
tháng,năm)
Tổng
thời
gian
đã quy
đổi
Công tác
CĐ liên
tục,không
liên tục
Ghi
chú
Chuyên
trách
Không
chuyên
trách
Ý kiến của Đảng ủy (Chi bộ) Xác nhận thành tích và
ý kiến
Đề nghị khen thưởng của BCH/CĐCS
Đề nghị khen thưởng của BCH/CĐCS
Đề nghị khen thưởng của BCH/CĐCS
Đề nghị khen thưởng của BCH/CĐCS
TM. Đảng ủy (Chi bộ) TM. BCH/CĐCS
Bí thư Chủ tịch
Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn 9 10 543