Ktl-icon-tai-lieu

Bản khai thay đổi tên miền

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nơi nhận:

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế
FPT
Địa chỉ: 48 Vạn Bảo, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-7300 8888 ext …… / ……
Fax: +84-4-73008889
Email: web-info@fpt.net
Website:  

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế
FPT
Địa chỉ: 68 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại +84-8-7300 8888
Fax: +84-8-73008889
Email: web-info@fpt.net
Website:  

BẢN KHAI THAY ĐỔI TÊN MIỀN
Thay đổi máy chủ DNS chuyển giao
( Cho cá nhân )
1. Tên miền:

2. Máy chủ DNS chuyển giao

3. Thông tin về chủ thể:
Họ tên / tuổi / giới tính:
Số CMTND:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại:
Email (bắt buộc):
Tên Cơ quan, nơi làm việc:
Địa chỉ cơ quan, nơi làm việc:
4. Địa chỉ thanh toán:
Tên tổ chức (người) chịu trách
nhiệm thanh toán:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email liên hệ thanh toán (bắt
buộc):
5. Mục đích sử dụng tên miền

Tên DNS Primary
:.................................................................................
Địa chỉ IP
:.................................................................................
Tên DNS Secondary : .................................................................................
Địa chỉ IP
: .................................................................................
Tên DNS Secondary : .................................................................................
Địa chỉ IP
: .................................................................................
...................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
…………………………………………………………………
.................................................................................................................
...................................................................................
Nơi nhận:
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế
FPT
Địa chỉ: 48 Vạn Bảo, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-7300 8888 ext …… / ……
Fax: +84-4-73008889
Email: web-info@fpt.net
Website: www.fptdata.vn; http://tenmien.fpt.vn
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế
FPT
Địa chỉ: 68 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại +84-8-7300 8888
Fax: +84-8-73008889
Email: web-info@fpt.net
Website: www.fptdata.vn; http://tenmien.fpt.vn
BẢN KHAI THAY ĐỔI TÊN MIỀN
Thay đổi máy chủ DNS chuyển giao
( Cho cá nhân )
1. Tên miền:
2. Máy chủ DNS chuyển giao
Tên DNS Primary :.................................................................................
Địa chỉ IP :.................................................................................
Tên DNS Secondary : .................................................................................
Địa chỉ IP : .................................................................................
Tên DNS Secondary : .................................................................................
Địa chỉ IP : .................................................................................
3. Thông tin về chủ thể:
Họ tên / tuổi / giới tính:
Số CMTND:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại:
Email (bắt buộc):
Tên Cơ quan, nơi làm việc:
Địa chỉ cơ quan, nơi làm việc:
...................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
…………………………………………………………………
4. Địa chỉ thanh toán:
Tên tổ chức (người) chịu trách
nhiệm thanh toán:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email liên hệ thanh toán (bắt
buộc):
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
....................................................................................................
.....................................................................................................
5. Mục đích sử dụng tên miền
.....................................................................................................
...................................................................................................................
Chủ thể sử dụng tên miền cam kết thực hiện:
1. Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do
hết hạn sử dụng mà không đóng phí.
2. Nộp đầy đủ "Bản khai thay đổi tên miền" mỗi khi thay đổi thông tin về địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số
điện thoại, số fax,...về Nhà đăng tên miền. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ Nhà đăng tên miền
không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn đến bị mất tên miền.
3. Tự chịu trách nhiệm liên hệ với các đơn vị quản máy chủ DNS chuyển giao để xóa bỏ các khai báo trên
máy chủ DNS cũ và thiết lập khai báo trên máy chủ DNS của đơn vị mới.
, ngày tháng năm
Họ tên, chữ ký của chủ thể sử dụng tên miền
Bản khai thay đổi tên miền - Trang 2
Bản khai thay đổi tên miền - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bản khai thay đổi tên miền 9 10 384