Ktl-icon-tai-lieu

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 11- Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng Kỷ niệm chương
"Vì sức khỏe nhân dân" cho cá nhân.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------***-----------

BẢN KHAI TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
(Để xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khoẻ nhân dân")
I. Sơ lược tiểu sử bản thân:
Họ và tên:............................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: .........................................................................................................................
Nơi ở hiện nay:....................................................................................................................................
Đơn vị đang công tác hiện nay:...........................................................................................................
Ngày vào ngành Y tế:..........................................................................................................................
Ngày nghỉ hưu (đối với cán bộ đã nghỉ hưu)......................................................................................
Số năm công tác trong ngành Y tế:.....................................................................................................
II. Tóm tắt thành thích cá nhân trong quá trình công tác:
III. Khen thưởng đã đạt được:
IV. Xác nhận thời gian được xét tặng trước thời hạn quy định 5 năm (nếu có):

HIỆU TRƯỞNG

Ngày......tháng....... năm.......
Người khai ký tên

...
Mẫu số 11- Báo cáo thành tích nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng K niệm chương
"Vì sức khỏe nhân dân" cho cá nhân.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hnh phúc
-----------***-----------
BẢN KHAI TÓM TẮT THÀNH TÍCH NHÂN
(Để xét tặng K niệm chương "Vì sức khoẻ nhân dân")
I. Sơ lược tiểu s bản thân:
Họ và tên:............................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: .........................................................................................................................
Nơi hiện nay:....................................................................................................................................
Đơn v đang công tác hiện nay:...........................................................................................................
Ngày vào ngành Y tế:..........................................................................................................................
Ngày nghỉ hưu (đối với cán bộ đã nghỉ hưu)......................................................................................
Số năm công tác trong ngành Y tế:.....................................................................................................
II. Tóm tắt thành thích nhân trong quá trình công tác:
III. Khen thưởng đã đạt được:
IV. Xác nhn thi gian đưc xét tngtrưc thi hn quyđnh 5năm(nếu có):
Ngày......tháng....... m.......
HIỆU TRƯỞNG Người khai tên
Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân 9 10 260