Ktl-icon-tai-lieu

Bản kiểm điểm cá nhân

Được đăng lên bởi trinhhath
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 823 lần   |   Lượt tải: 2 lần
®¶ng bé c«ng ty cp xi mang bØm s¬n

Chi bé: Xëng nghiÒn xi m¨ng

§¶ng céng s¶n viÖt nam

BØm S¬n, ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2013

B¶n kiÓm ®iÓm c¸ nh©n
Hä vµ tªn : Lª Hång Hãa
Ngµy sinh : 20/11/1966
Ngµy vµo §¶ng: 19/04/2000
ChÝnh thøc: 19/04/2001
Chøc vô §¶ng: Kh«ng
Chøc vô chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ: Kü thuËt viªn c«ng nghÖ.
§¬n vÞ c«ng t¸c: Xëng NghiÒn xi m¨ng - C«ng ty CP xi m¨ng BØm S¬n.
Chi bé: Xëng nghiÒn xi m¨ng
1- VÒ t tëng chÝnh trÞ:
- Lu«n cã nhËn thøc t tëng chÝnh trÞ kiªn ®Þnh, v÷ng vµng. Thùc hiÖn ®óng
c¸c chñ tr¬ng, ®êng lèi, chÝnh s¸ch, quy chÕ, quy ®Þnh cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña
Nhµ níc. Tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c néi quy, quy chÕ, quy ®Þnh cña C«ng ty vµ cña ®¬n
vÞ.
- Lu«n cã tinh thÇn häc tËp n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ, tr×nh ®é chuyªn m«n
nghiÖp vô cho b¶n th©n; Cã ý thøc cao trong nhËn thøc vµ häc tËp lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc, lèi sèng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh.
2- VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng:
- Cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, nhiÖt t×nh, tù gi¸c vµ chñ ®éng trong c«ng
viÖc.
- Cã lèi sèng lµnh m¹nh, trung thùc, cã ý thøc cao trong phª b×nh vµ tù phª
b×nh, ®oµn kÕt néi bé, kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc, quan liªu,
tham nhòng, l·ng phÝ; kh«ng vi ph¹m nh÷ng ®iÒu ®¶ng viªn kh«ng ®îc lµm theo
quy ®Þnh cña Bé chÝnh trÞ.
3- VÒ thùc hiÖn chøc tr¸ch, nhiÖm vô ®îc giao:
- Lu«n hoµn thµnh tèt chøc tr¸ch, nhiÖm vô ®îc giao vµ mang l¹i hiÓu qu¶,
chÊt lîng còng nh khèi lîng c«ng viÖc.
4- VÒ tæ chøc kû luËt:
- B¶n th©n vµ gia ®×nh lu«n thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chñ tr¬ng, ®êng lèi cña
§¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc. Tu©n thñ vµ tham gia thùc hiÖn tèt c¸c néi
quy, quy ®Þnh, tæ chøc sinh ho¹t cña ®Þa ph¬ng n¬i c tró.
5- KÕt qu¶ ph¸t huy u ®iÓm, kh¾c phôc, söa ch÷a yÕu kÐm, khuyÕt ®iÓm theo NghÞ
quyÕt Trung ¬ng 4 (khãa XI) vµ nh÷ng vÉn ®Ò míi ph¸t sinh:
Ph¸t huy u ®iÓm, kh¾c phôc vÒ gãp ý cho ®ång chÝ ®ång nghiÖp. Lu«n cã lËp
trêng t tëng kiªn ®Þnh. tuyÖt ®èi chÊp hµnh viÖc thùc hiÖn 19 ®iÒu ®¶ng viªn kh«ng
®îc lµm cña Bé chÝnh trÞ. Häc tËp vµ tham gia ®Çy ®ñ c¸c líp häc vÒ nghÞ quyÕt cña
§¶ng.
Lu«n m¹nh d¹n nãi th¼ng, nãi thËt ch©n thµnh. S©u s¸t h¬n trong c¸c nhiÖm
vô ®îc giao. Lu«n häc hái, cËp nhËt kiÕn thøc ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é
chuyªn m«n, n¨ng lùc c«ng t¸c.

6- H¹n chÕ, yÕu kÐm, khuyÕt ®iÓm, nguyªn nh©n:
§«i khi cßn nãng n¶y, cha m¹nh d¹n phª vµ tù phª b×nh.
7- Ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc, söa ch÷a yÕu kÐm, khuyÕt ®iÓm trong thêi
gian tíi:
Kh«ng ngõng häc hái n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, b¶n lÜnh chÝnh trÞ, gióp
®ì ...
®¶ng bé c«ng ty cp xi mang bØm s¬n
Chi bé: Xëng nghiÒn xi m¨ng
§¶ng céng s¶n viÖt nam
BØm S¬n, ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2013
B¶n kiÓm ®iÓm c¸ nh©n
Hä vµ tªn : Lª Hång Hãa Ngµy sinh : 20/11/1966
Ngµy vµo §¶ng: 19/04/2000 ChÝnh thøc: 19/04/2001
Chøc vô §¶ng: Kh«ng
Chøc vô chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ: Kü thuËt viªn c«ng nghÖ.
§¬n vÞ c«ng t¸c: Xëng NghiÒn xing - C«ng ty CP xi m¨ng BØm S¬n.
Chi bé: Xëng nghiÒn xi m¨ng
1- VÒ t tëng chÝnh trÞ:
- Lu«n nhËn thøc t tëng chÝnh trÞ kiªn ®Þnh, v÷ng vµng. Thùc hiÖn ®óng
c¸c c tr¬ng, ®êng lèi, chÝnh s¸ch, quy chÕ, quy ®Þnh cña §¶ng ph¸p luËt cña
Nhµ níc. Tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c néi quy, quy chÕ, quy ®Þnh cña C«ng ty cña ®¬n
vÞ.
- Lu«n cã tinh thÇn häc tËp n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ, tr×nh ®é chuyªn m«n
nghiÖp cho b¶n th©n; Cã ý thøc cao trong nhËn tc häc tËp lµm theo tÊm g-
¬ng ®¹o ®øc, lèi sèng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh.
2- VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng:
- tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, nhiÖt t×nh, gi¸c chñ ®éng trong c«ng
viÖc.
- Cã lèi sèng lµnh m¹nh, trung thùc, cã ý thøc cao trong phª nh phª
b×nh, ®oµn kÕt néi bé, kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc, quan liªu,
tham nhòng, l·ng phÝ; kh«ng vi ph¹m nh÷ng ®iÒu ®¶ng viªn kh«ng ®îc lµm theo
quy ®Þnh cña Bé chÝnh trÞ.
3- VÒ thùc hiÖn chøc tr¸ch, nhiÖm vô ®îc giao:
- Lu«n hoµn thµnh tèt chøc tr¸ch, nhiÖm ®îc giao mang l¹i hiÓu qu¶,
chÊt lîng còng nh khèi lîng c«ng viÖc.
4- VÒ tæ chøc kû luËt:
- Bn th©n vµ gia ®×nh lu«n thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c c tr¬ng, ®êng lèi cña
§¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc. Tu©n thñ vµ tham gia thùc hiÖn tèt c¸c néi
quy, quy ®Þnh, tæ chøc sinh ho¹t cña ®Þa ph¬ng n¬i c tró.
5- KÕt qu¶ ph¸t huy u ®iÓm, kh¾c phôc, söa ch÷a yÕu kÐm, khuyÕt ®iÓm theo NghÞ
quyÕt Trung ¬ng 4 (khãa XI) vµ nh÷ng vÉn ®Ò míi ph¸t sinh:
Ph¸t huy u ®iÓm, kh¾c phôc vÒ gãp ý cho ®ång chÝ ®ång nghiÖp. Lu«n cã lËp
trêng t tëng kiªn ®Þnh. tuyÖt ®èi chÊp hµnh viÖc thùc hiÖn 19 ®iÒu ®¶ng viªn kh«ng
®îc lµm cña Bé chÝnh trÞ. Häc tËp vµ tham gia ®Çy ®ñ c¸c líp häc vÒ nghÞ quyÕt cña
§¶ng.
Lu«n m¹nh d¹n nãi th¼ng, nãi thËt ch©n thµnh. S©u s¸t h¬n trong c¸c nhiÖm
®îc giao. Lu«n häc hái, cËp nhËt kiÕn thøc ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é
chuyªn m«n, n¨ng lùc c«ng t¸c.
Bản kiểm điểm cá nhân - Trang 2
Bản kiểm điểm cá nhân - Người đăng: trinhhath
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản kiểm điểm cá nhân 9 10 27