Ktl-icon-tai-lieu

Bản Kiểm Điểm Cá Nhân

Được đăng lên bởi mr-quyetls86
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së GD&§T L¹ng S¥N Céng Hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Trêng THPT Trµng §Þnh §éc lËp- Tù do -H¹nh phóc
B¶n tù nhËn xÐt ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i
cña c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn
N¨m häc: 2014 - 2015
- Hä vµ tªn: Phùng Việt Chính
- §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng THPT Trµng §Þnh
- Tr×nh ®é ®µo t¹o: §¹i häc
- NhiÖm vô ®îc giao:
+ Gi¶ng d¹y m«n Thể dục c¸c líp: 12A8.12A9
+ Gi¶ng d¹y m«n GDQP- AN Khối 11: A1,A2,A3,12A7,A8,A9,A10,A11,A12.
+ Chñ nhiÖm: Líp 12A9
I. PhÈm chÊt chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc lèi sèng:
NhËn thøc, chÊp hµnh tèt c¸c chñ tr¬ng, ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p
luËt cña Nhµ níc,lu«n gi÷ g×n ®¹o ®øc, nh©n c¸ch vµ lèi sèng lµnh m¹nh, trong s¸ng
cña c¸n bé gi¸o viªn, cã tinh thÇn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô,
cã ý thøc tæ chøc kû luËt, tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y,lu«n ®oµn kÕt víi
b¹n bÌ ®ång nghiÖp.
II. KÕt qu¶ chøc tr¸ch nhiÖm vô ®îc giao:
1. Tr×nh ®é nghiÖp vô tay nghÒ:
- Số tiết thực tập: 04 tiết xếp loại giỏi
- Sè tiÕt kiÕn tËp: 40
- Số tiết phụ đạo: không
- Thao gi¶ng: 4 tiÕt, xÕp lo¹i Giái
- KÕt qu¶ kiÓm tra chuyªn ®Ò : Chuyên đề 1: 04 khá; 05 tốt
- Kết quả thi giáo viên giỏi cấp trường : loại giỏi
- Kết quả thi giáo viên giỏi cấp tỉnh: xếp loại khá
2. Thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n:
- Bài soạn: Giáo án đánh máy, soạn mới ,soạn đủ đúng phân phối chương trình
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra, ghi điểm đúng kế hoạch, ghi sổ điểm sổ đầu
bài, sổ báo giảng đầy đủ ,có sửa chữa và đã sửa đúng quy định.
- øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y: 0
- Số tiết sử dụng đồ dùng dạy học: 216 tiết
- Sè ngµy nghØ: 3 ngày
- Sè tiÕt muén: 0 TiÕt
3. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y bé m«n:
* Khối 12 : M«n thÓ dôc đạt 100% TB trở lên
* Khèi 11 : M«n GD - AN ®¹t 100 % Trung b×nh trë lªn
- Giái : 53 em chiÕm tØ lÖ 48,2 %
- Kh¸ : 53 em chiÕm tØ lÖ 48,2 %
- Trung b×nh : 04 em chiÕm tØ lÖ 03,6%
* Khèi 12 : M«n GD - AN ®¹t 100 % Trung b×nh trë lªn
- Giái : 53 em chiÕm tØ lÖ 24,1 %
- Kh¸ : 140 em chiÕm tØ lÖ 63,6 %
- Trung b×nh : 27 em chiÕm tØ lÖ 12,3%
Bản Kiểm Điểm Cá Nhân - Trang 2
Bản Kiểm Điểm Cá Nhân - Người đăng: mr-quyetls86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản Kiểm Điểm Cá Nhân 9 10 938