Ktl-icon-tai-lieu

Bản Kiểm Điểm Cá Nhân

Được đăng lên bởi Robinsonxb Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2190 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẢNG BỘ: CÁC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN
CHI BỘ: PHÒNG NỘI VỤ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Vang, ngày tháng 11 năm 2014

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Vân Ngày sinh: 15/12/1982
Chức vụ Đảng: Đảng viên
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Chuyên viên
Đơn vị công tác: Phòng Nội vụ
Chi bộ: Phòng Nội vụ
I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị
Là một Đảng viên, bản thân tôi luôn xác định rõ ràng vai trò trách nhiệm và lập
trường quan điểm đúng đắn, kiên định tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.
Bằng sự hiểu biết của mình, vận động tuyên truyền gia đình và quần chúng nhân dân
thực hiện, hưởng ứng các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước đề ra. Kiên
quyết chống lại các hành vi sai trái và tác hại đến quan điểm đường lối, Nghị quyết
của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Luôn ý thức giữ gìn sự trong sạch
trong tổ chức cơ sở Đảng.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
Là một Đảng viên, một cán bộ của Phòng Nội vụ, bản thân luôn tạo cho mình một lối
sống gương mẫu, thực hiện nghiêm chỉnh những điều Đảng viên không được làm,
trung thực, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn; có tinh thần tương thân
tương ái; biết lắng nghe, học hỏi và rút kinh nghiệm. Phát huy tinh thần phê bình và
tự phê bình. Tạo mối quan hệ mật thiết gần gũi, tôn trọng lẫn nhau đối với đồng
nghiệp cũng như nhân dân nơi cư trú. Không bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết cơ
quan;
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ
Với chức trách nhiệm vụ chính được giao là tham mưu lãnh đạo phòng thực
hiện việc quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, bản thân đã cố gắng làm việc với tinh
thần trách nhiệm cao, được sự quan tâm hướng dẫn chỉ đạo tận tâm của lãnh đạo
phòng cùng với sự phối hợp chặt chẽ với công chức bộ phận Văn thư Văn phòng
UBND huyện và các cán bộ văn thư các đơn vị thuộc huyện đã tham mưu kịp thời
cho lãnh đạo phòng trong lĩnh vực được phân công, đưa công tác văn thư của các
phòng, ban thuộc huyện cơ bản đi vào nề nếp, thực hiện đúng quy trình hiện hành về
quản lý, ban hành văn bản và phân loại, lưu trữ tài liệu.
- Về công tác ban hành các văn bản quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

Bản thân đã tham mưu triển khai cho các đơn vị thuộc huyện ban hành đầy đủ
các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định và hướng dẫn sửa đổi bổ sung
một số văn bản để nâng cao chất lượng văn bản ban hành.
- Đối với việc quản lý văn bản đến: Ngay từ năm, bản thân đã chủ động tham
mưu lãnh đạo phòng mời tất cả cán bộ văn thư các đơn vị họp để hướng dẫn việc
đăng ký văn b...
ĐẢNG BỘ: CÁC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: PHÒNG NỘI VỤ Hòa Vang, ngày tháng 11 năm 2014
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Vân Ngày sinh: 15/12/1982
Chức vụ Đảng: Đảng viên
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Chuyên viên
Đơn vị công tác: Phòng Nội vụ
Chi bộ: Phòng Nội vụ
I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị
Là một Đảng viên, bản thân tôi luôn xác định rõ ràng vai trò trách nhiệm và lập
trường quan điểm đúng đắn, kiên định tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.
Bằng sự hiểu biết của mình, vận động tuyên truyền gia đình quần chúng nhân dân
thực hiện, hưởng ứng các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước đề ra. Kiên
quyết chống lại các hành vi sai trái tác hại đến quan điểm đường lối, Nghị quyết
của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Luôn ý thức giữ gìn sự trong sạch
trong tổ chức cơ sở Đảng.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
Là một Đảng viên, một cán bộ của Phòng Nội vụ, bản thân luôn tạo cho mình một lối
sống gương mẫu, thực hiện nghiêm chỉnh những điều Đảng viên không được làm,
trung thực, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn; tinh thần tương thân
tương ái; biết lắng nghe, học hỏi rút kinh nghiệm. Phát huy tinh thần phê bình
tự phê bình. Tạo mối quan hệ mật thiết gần gũi, tôn trọng lẫn nhau đối với đồng
nghiệp cũng như nhân dân i trú. Không phái, cục bộ y mất đoàn kết
quan;
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ
Với chức trách nhiệm vụ chính được giao tham mưu lãnh đạo phòng thực
hiện việc quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, bản thân đã cố gắng làm việc với tinh
thần trách nhiệm cao, được sự quan tâm hướng dẫn chỉ đạo tận tâm của lãnh đạo
phòng cùng với sự phối hợp chặt chẽ với công chức bộ phận Văn thư Văn phòng
UBND huyện c cán bộ văn thư các đơn vị thuộc huyện đã tham mưu kịp thời
cho lãnh đạo phòng trong lĩnh vực được phân công, đưa công tác văn thư của các
phòng, ban thuộc huyện bản đi vào nề nếp, thực hiện đúng quy trình hiện hành về
quản lý, ban hành văn bản và phân loại, lưu trữ tài liệu.
- Về công tác ban hành các văn bản quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ
Bản Kiểm Điểm Cá Nhân - Trang 2
Bản Kiểm Điểm Cá Nhân - Người đăng: Robinsonxb Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bản Kiểm Điểm Cá Nhân 9 10 714