Ktl-icon-tai-lieu

BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐẠI ĐÌNH NHIỆM KÌ 2012- 2015

Được đăng lên bởi canhazn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2609 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG ĐOÀN GD TAM ĐẢO
CĐ TRƯỜNG TH ĐẠI ĐÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đại Đình, ngày 29 tháng 8 năm 2014

BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐẠI ĐÌNH
NHIỆM KÌ 2012- 2015

Trong quá trình hoạt động trong nhiệm kì qua, BCH Công đoàn trường TH Đại Đình đã
được sự quan tâm sâu sắc của Chi bộ nhà trường, sự chỉ đạo kịp thời của Công đoàn
Giáo dục huyện, sự hỗ trợ tích cực của chuyên môn, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ
chức đoàn thể trong và ngoài trường. Mặc dù nhân sự BCH có thay đổi song BCH đã
chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn
vị và luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước Đại hội, BCH nghiêm túc kiểm
điểm đánh giá như sau :
1. Về công tác tổ chức:
Công đoàn trường THCS Hương Hóa là công đoàn cơ sở, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của
Công đoàn ngành Giáo dục Tuyên Hóa. Tổng số đoàn viên công đoàn:
* Đầu nhiệm kỳ:
- Tổng số đoàn viên CĐ: 21/21CB,GV,NVcủa đơn vị, đạt tỉ lệ: 100%, trong đó nữ: 11
chiếm tỉ lệ 52,3%.
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.
Cụ thể: trên chuẩn: 06 đ/c, chiếm tỉ lệ 28,5%, đạt chuẩn: 15đ/c, chiếm tỉ lệ: 71,5%
* Cuối nhiệm kỳ:
- Tổng số đoàn viên CĐ: 21/21CB,GV,NVcủa đơn vị, đạt tỉ lệ: 100%, trong đó nữ: 13
đ/c chiếm tỉ lệ 61,9%.

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn tăng lên.
Cụ thể: trên chuẩn: 14 đ/c, chiếm tỉ lệ 66,7%, đạt chuẩn: 07đ/c, chiếm tỉ lệ: 33,3%
2. Số lượng, cơ cấu BCH nhiệm kỳ 2009 – 2012:
Đại hội Công đoàn trường THCS Hương Hóa nhiệm kỳ 2009 - 2012 đã bầu 03 đồng
chí: đ/c Lê Văn Tứ, đ/c Đinh Văn Đồng và đ/c Hoàng Thị Tuyết Nhung vào Ban chấp
hành công đoàn trường, trong đó đồng chí Lê Văn Tứ được bầu giữ chức vụ chủ tịch;
đ/c Đinh Văn Đồng là UVBCH, phụ trách KT Công đoàn; đ/c Hoàng Thị Tuyết nhung
là UVBCH, phụ trách công tác nữ công.
Tháng 9/2010 đồng chí Lê Văn Tứ chuyển công tác về trường TH&THCS Nam Hóa,
bởi vậy Hội nghị Công đoàn đầu năm học 2010 - 2011 đã bầu bổ sung đồng chí Hà
Xuân Hùng vào BCH, trong đó đồng chí Đinh Văn Đồng được bầu giữ chức vụ chủ
tịch; đ/c Hà Xuân Hùng là UVBCH, phụ trách KT Công đoàn; đ/c Hoàng Thị Tuyết
nhung là UVBCH, phụ trách công tác nữ công.
3. Đánh giá tình hình hoạt động của BCH trong nhiệm kỳ vừa qua:
* Ưu điểm:
- Lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
- Luôn đoàn kết, nhất trí cao, tạo điều kiện, tiền đề để BCH hoàn thành nhiệm vụ.
- Tổ chức cá...
Đại Đình, ngày 29 tháng 8 năm 2014
BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐẠI ĐÌNH
NHIỆM KÌ 2012- 2015
Trong quá trình hoạt động trong nhiệm kì qua, BCH Công đoàn trường TH Đại Đình đã
được sự quan tâm sâu sắc của Chi bộ nhà trường, sự chỉ đạo kịp thời của Công đoàn
Giáo dục huyện, sự hỗ trợ tích cực của chuyên môn, sự phối hợp chặt chẽ của các t
chức đoàn thể trong ngoài trường. Mặc nhân sự BCH thay đổi song BCH đã
chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn
vị và luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước Đại hội, BCH nghiêm túc kiểm
điểm đánh giá như sau :
1. Về công tác tổ chức:
Công đoàn trường THCS Hương Hóa công đoàn sở, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của
Công đoàn ngành Giáo dục Tuyên Hóa. Tổng số đoàn viên công đoàn:
* Đầu nhiệm kỳ:
- Tổng s đoàn viên CĐ: 21/21CB,GV,NVcủa đơn vị, đạt tỉ lệ: 100%, trong đó nữ: 11
chiếm tỉ lệ 52,3%.
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.
Cụ thể: trên chuẩn: 06 đ/c, chiếm tỉ lệ 28,5%, đạt chuẩn: 15đ/c, chiếm tỉ lệ: 71,5%
* Cuối nhiệm kỳ:
- Tổng s đoàn viên CĐ: 21/21CB,GV,NVcủa đơn vị, đạt tỉ lệ: 100%, trong đó nữ: 13
đ/c chiếm tỉ lệ 61,9%.
CÔNG ĐOÀN GD TAM ĐẢO
CĐ TRƯỜNG TH ĐẠI ĐÌNH
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐẠI ĐÌNH NHIỆM KÌ 2012- 2015 - Trang 2
BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐẠI ĐÌNH NHIỆM KÌ 2012- 2015 - Người đăng: canhazn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐẠI ĐÌNH NHIỆM KÌ 2012- 2015 9 10 623