Ktl-icon-tai-lieu

Bản kiểm điểm đảng viên

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu 1a – HD KĐ.ĐG

ĐẢNG BỘ……………
Chi bộ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày

tháng 11 năm 201….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:....................................................................Ngày sinh:......................
Chức vụ: .............................................................................................................
Đảng:...................................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:..........................................................................
Đơn vị công tác:..................................................................................................
Chi bộ:.................................................................................................................
I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị.......................................................................................
.............................................................................................................................
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:....................................................................
.............................................................................................................................
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:...............................................
.............................................................................................................................
4. Về tổ chức kỷ luật:...........................................................................................
.............................................................................................................................
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục
.............................................................................................................................
......................................................................................
Mẫu 1a HD KĐ.ĐG
ĐẢNG BỘ……………
Chi bộ……………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nội, ngày tháng 11 năm 201….
BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
(Dùng cho đảng viên đang cán bộ, công chức, viên chức)
Họ tên:....................................................................Ngày sinh:......................
Chức vụ: .............................................................................................................
Đảng:...................................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:..........................................................................
Đơn vị công tác:..................................................................................................
Chi bộ:.................................................................................................................
I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tưởng chính trị.......................................................................................
.............................................................................................................................
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:....................................................................
.............................................................................................................................
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:...............................................
.............................................................................................................................
4. Về tổ chức kỷ luật:...........................................................................................
.............................................................................................................................
II. Khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Bản kiểm điểm đảng viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản kiểm điểm đảng viên - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bản kiểm điểm đảng viên 9 10 812