Ktl-icon-tai-lieu

Bản kiểm điểm đảng viên

Được đăng lên bởi thanhthuy1881986
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ THỊ ỦY NGÃ BẢY
CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN MINH QUANG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Ngã bảy, ngày …. Tháng .... năm 2014

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
( kèm theo kế hoạch số:109-KH/TU ngày 25 tháng 11 năm 2014
của ban thường vụ thị ủy)
- Họ tên : ……………………..................,ngày tháng năm sinh : .............………
- Chức vụ Đảng: ………..………………………………………………………….

- Chức vụ chính quyền, đoàn thể:...........................................................................
- Đơn vị công tác:.....................................................................................................
- Đơn vị : Trường THPT Nguyễn Minh Quang

I- Ưu điểm, kết quả công tác:
1.Về tư tưởng chính trị
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

4.Về tổ chức kỷ luật
...........................................................................................................................................
.........................................................................
ĐẢNG BỘ THỊ ỦY NGÃ BẢY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN MINH QUANG
Ngã bảy, ngày …. Tháng .... năm 2014
BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
( kèm theo kế hoạch số:109-KH/TU ngày 25 tháng 11 năm 2014
của ban thường vụ thị ủy)
- Họ tên : ……………………..................,ngày tháng năm sinh : .............………
- Chức vụ Đảng: ………..………………………………………………………….
- Chức vụ chính quyền, đoàn thể:...........................................................................
- Đơn vị công tác:.....................................................................................................
- Đơn vị : Trường THPT Nguyễn Minh Quang
I- Ưu điểm, kết quả công tác:
1.Về tư tưởng chính trị
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Bản kiểm điểm đảng viên - Trang 2
Bản kiểm điểm đảng viên - Người đăng: thanhthuy1881986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản kiểm điểm đảng viên 9 10 198