Ktl-icon-tai-lieu

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Được đăng lên bởi Kẻ Sống Ngược Đời
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2702 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẢNG ỦY XÃ PHÌN HỒ
CHI BỘ: CƠ QUAN XÃ
* * * * *

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phìn Hồ, ngày

tháng

năm 2015

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Họ và tên: Sùng A Lao sinh ngày 30 tháng 6 năm 1993
Chức vụ Đảng: không.
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Khuyến nông xã, phó bi thư chi đoàn cơ
quan xã Phìn Hồ.
Đơn vị công tác: UBND xã Phìn Hồ.
Chi bộ: Cơ quan xã.
I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC
1.1. Về tư tưởng chính trị.
- Luôn kiên định và trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh.
- Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của
Đảng và đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Có tinh thần tự giác trong việc học tập nâng cao trình đội chính trị,
chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.
- Thực hiện và tuyên chuyền cuộc vận động '' học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh''
1.2. Phẩm chất đạo đức, lối sống.
- Là một đảng viên tôi luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt
trong việc thực hành và tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu
cực khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người
đảng viên. Thực hiện tốt cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo

1

đức Hồ Chí Minh'' Luôn chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều
đảng viên không được làm.
- Trong công tác và sinh hoạt Đảng bản thân luôn trung thực, thẳng thắn,
giữ gìn đoàn kết thống nhất của Đảng; quan hệ mật thiết gắn bó với nhân dân,
tôn trọng và pháp huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở cũng như các quy định và Hương ước của địa phương nơi cư trú.
- Trong thực thi nghiệm vụ và quan hệ với quần chúng nhân dân bản thân
luôn tự giải quyết đúng đắn mỗi quan hệ giữa cá nhân với tập thể, giữ nghĩa vụ
và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ một cách dứt khoát công bằng và
sòng phẳng, không vụ lợi các nhân; Luôn đặt lợi ít tập thể lên hàng đầu.
- Luôn có tinh thần tự phê và phê bình; Tôn trọng lắng nghe ý kiến của
người khác để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân, tích cực đấu tranh với
những biểu hiện chia rẽ, bề phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
1.3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Là khuyến nông viên cấp xã với tinh thần tham mưu giúp việc trực tiếp
cho UBND xã bản thân luôn tự học tập, học hỏi từ các đồng chí, đồng nghiệp,
tham gia các khóa đào, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
tiếp thu, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông, lâm, thủy sản; truyền đạt ...
ĐẢNG ỦY XÃ PHÌN HỒ
CHI BỘ: CƠ QUAN XÃ
* * * * *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phìn Hồ, ngày tháng năm 2015
BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Họ và tên: Sùng A Lao sinh ngày 30 tháng 6 năm 1993
Chức vụ Đảng: không.
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Khuyến nông xã, phó bi thư chi đoàn
quan xã Phìn Hồ.
Đơn vị công tác: UBND xã Phìn Hồ.
Chi bộ: Cơ quan xã.
I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC
1.1. Về tư tưởng chính trị.
- Luôn kiên định và trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập
dân tộc chủ nghĩa hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng
Hồ Chí Minh.
- Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của
Đảng và đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước.
- tinh thần tự giác trong việc học tập nâng cao trình đội chính trị,
chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.
- Thực hiện và tuyên chuyền cuộc vận động '' học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh''
1.2. Phẩm chất đạo đức, lối sống.
- một đảng viên tôi luôn tự ý thức tinh thần nâng cao kết quả tốt
trong việc thực hànhtiết kiệm chống lãng phí, quan liêu các biểu hiện tiêu
cực khác, luôn giữ n tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người
đảng viên. Thực hiện tốt cuộc vận động ''Học tập làm theo tấm gương đạo
1
BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN - Người đăng: Kẻ Sống Ngược Đời
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 9 10 954