Ktl-icon-tai-lieu

Bản kiểm điểm đảng viên 2014

Được đăng lên bởi Tạ Quang Huy
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 897 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG ỦY ĐINH TRANG HÒA
CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐINH TRANG HÒA II

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đinh Trang Hòa, ngày 1 tháng 04 năm 2014

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
“V/v Đảng viên tự kiểm tra”
Họ và tên :Nguyễn Văn Cự
Sinh ngày 11 tháng 05 năm 1977
Vào Đảng ngày: 03 tháng 04 năm 2008.
Chính thức ngày: 03 tháng 04 năm 2009.
Chức vụ: Chi ủy viên
Là Đảng viên thuộc chi bộ trường TH Đinh Trang Hòa II.
Thực hiện kế hoạch số 19/KH-ĐU ngày 21/02/2014 của Đảng ủy xã Đinh
Trang Hòa về thực hiện Chương trình Đảng viên tự kiểm tra năm 2014 nhằm tiếp
tục thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về
xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính
trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh.Trong thời gian qua bản thân tôi tự kiểm điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ
được giao như sau:
I.Ưu điểm:
1. Tư tưởng chính trị:
Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.Tuyên truyền, vận động gia
đình, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Chấp hành tốt các đợt học chính trị, nghị quyết của các cấp. Bản thân luôn
không ngừng tự giác học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lí luận
chính trị.
Có ý thức phê bình và tự phê bình thẳng thắn đối với bản thân và đồng
nghiệp, không bao che những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ.
2. Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh:
Tham gia đầy đủ các đợt học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hằng
năm có bản đăng kí cụ thể và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra về
“Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
Tinh thần trách nhiệm là phải hiểu và nắm chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình
để xây dựng kế hoạch rõ ràng, thiết thực, đúng đường lối, làm tròn nhiệm vụ cấp
ủy Đảng và chính quyền giao cho nhằm vào lợi ích chung của nhân dân.
Cá nhân, bản thân quyết tâm làm trọn nhiệm vụ cấp trên giao, nhiệm vụ khó
hay dễ cũng đem cả tinh thần, sức lực ra làm cho đến nơi đến chốn. Khi đánh giá,
kiểm điểm các khuyết điểm của công việc, nếu thiếu sót do bản thân thì tự nhận,
không đổ lỗi cho tập thể.

Với cương vị là giáo viên Chủ tịch Công đoàn cơ sở, tôi luôn cô gắng học tập
kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, những người tiền nhiệm, bạn bè đồng nghiệp và
những kinh nghiệm từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng
đắn kịp thời về các hoạt động ...
ĐẢNG ỦY ĐINH TRANG HÒA
CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐINH TRANG HÒA II
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đinh Trang Hòa, ngày 1 tháng 04 năm 2014
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
“V/v Đảng viên tự kiểm tra”
Họ và tên :Nguyễn Văn Cự
Sinh ngày 11 tháng 05 năm 1977
Vào Đảng ngày: 03 tháng 04 năm 2008.
Chính thức ngày: 03 tháng 04 năm 2009.
Chức vụ: Chi ủy viên
Là Đảng viên thuộc chi bộ trường TH Đinh Trang Hòa II.
Thực hiện kế hoạch số 19/KH-ĐU ngày 21/02/2014 của Đảng ủy Đinh
Trang Hòa về thực hiện Chương trình Đảng viên tự kiểm tra năm 2014 nhằm tiếp
tục thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về
xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính
trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh.Trong thời gian qua bản thân tôi tự kiểm điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ
được giao như sau:
I.Ưu điểm:
1. Tư tưởng chính trị:
lập trường tưởng chính trị vững vàng.Tuyên truyền, vận động gia
đình, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Chấp hành tốt các đợt học chính tr, nghị quyết của các cấp. Bản thân luôn
không ngng tự giác học tập để nâng cao tnh đchuyên môn nghiệp vụ, luận
chính trị.
ý thức phê bình tự phê bình thẳng thắn đối với bản thân đồng
nghiệp, không bao che những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ.
2. Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh:
Tham gia đầy đủ các đợt học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hằng
năm có bản đăng kí cụ thể và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra về
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
Tinh thần trách nhiệmphải hiểu và nắm chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểuhoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình
để y dựng kế hoạch rõ ràng, thiết thực, đúng đường lối, làm tròn nhiệm vụ cấp
ủy Đảng và chính quyền giao cho nhằm vào lợi ích chung của nhân dân.
Cá nhân, bản thân quyết tâm làm trọn nhiệm vụ cấp trên giao, nhiệm vụ k
hay dễ ng đem ctinh thần, sức lực ra làm cho đến nơi đến chốn. Khi đánh giá,
kiểm điểmc khuyết điểm của công việc, nếu thiếu sót do bản thân t tự nhận,
không đổ lỗi cho tập thể.
Bản kiểm điểm đảng viên 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản kiểm điểm đảng viên 2014 - Người đăng: Tạ Quang Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bản kiểm điểm đảng viên 2014 9 10 817