Ktl-icon-tai-lieu

bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Được đăng lên bởi nguyenthithuthanh82
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cư Né, ngày 25 tháng 11 năm 2013
BẢN KIỂM ÐIỂM ĐẢNG VIÊN
(Sinh hoạt nơi cư trú)
Kính gửi: Chi ủy Chi bộ: Thôn EaKung
Đảng ủy: Xã Cư Né.
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thanh , Ngày sinh: 06- 02- 1982
Chức vụ công tác: Giáo viên.
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hoàng Diệu
Chỗ ở hiện nay: Thôn EaKung- Cư Né- Krông Buk - Đăklăk.
Thực hiện quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của bộ chính trị “về việc
đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường
xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện
nghĩa vụ công dân nơi cư trú”, tôi xin tự kiểm điểm bản thân trong việc liên hệ
nơi cư trú trong năm qua với những nội dung cụ thể sau:
1. Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của
Nhà nước tại nơi cư trú:
Luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước.
Luôn có lập trường, tư tưởng vững vàng.
Thực hiện tốt quy định và nhiệm vụ nơi cư trú.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
Có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh. Thường xuyên vận
động gia đình, người thân và bà con xung quanh nơi cư trú sống lành mạnh,
đoàn kết.
Thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chủ trương, đường lối chính sách
của
Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Thực hiện tốt cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh.
3. Mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú:
Bản thân và gia đình luôn sống hòa đồng, vui vẻ, đoàn kết với bà con làng
xóm, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.
Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trú, thực hiện đầy đủ mọi
nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
4. Nhận xét khác:

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật. Đóng
đảng phí đầy đủ kịp thời.

Cư Né, ngày 25 tháng 11 năm 2013
Người tự kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thu Thanh
Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI ỦY NƠI CƯ TRÚ
…………………………………………………………………………………………
………............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...........................................................................................................................
...................,ngày…..tháng….năm

2013

T/M CHI BỘ

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY NƠI CƯ TRÚ
…………………………………………………………………………………………
………....................................................
ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cư Né, ngày 25 tháng 11 năm 2013
BẢN KIỂM ÐIỂM ĐẢNG VIÊN
(Sinh hoạt nơi cư trú)
Kính gửi: Chi ủy Chi bộ: Thôn EaKung
Đảng ủy: Xã Cư Né.
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thanh , Ngày sinh: 06- 02- 1982
Chức vụ công tác: Giáo viên.
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hoàng Diệu
Chỗ ở hiện nay: Thôn EaKung- Cư Né- Krông Buk - Đăklăk.
Thực hiện quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của bộ chính trị “về việc
đảng viên đang ng tác quan, doanh nghiệp, đơn v s nghiệp thường
xuyên giữ mối liên hệ với Chi y, Đảng ủy sở gương mẫu thực hiện
nghĩa vụ công dân nơi t, tôi xin tự kiểm điểm bản thân trong việc liên h
i cư trú trong năm qua với những nội dung cụ thể sau:
1. Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của
Nhà nước tại nơi cư trú:
Luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước.
Luôn có lập trường, tư tưởng vững vàng.
Thực hiện tốt quy định và nhiệm vụ nơi cư trú.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
Có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh. Thường xuyên vận
động gia đình, người thân con xung quanh nơi trú sống lành mạnh,
đoàn kết.
Thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chủ trương, đường lối chính sách
của
Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Thực hiện tốt cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh.
3. Mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú:
Bản thân và gia đình luôn sống hòa đồng, vui vẻ, đoàn kết với bà con làng
xóm, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.
Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trú, thực hiện đầy đủ mọi
nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
4. Nhận xét khác:
bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú - Trang 2
bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú - Người đăng: nguyenthithuthanh82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú 9 10 864