Ktl-icon-tai-lieu

Bản kiểm điểm Đảng viên

Được đăng lên bởi hoidongdoihuyenchuongmy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2309 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......................., ngày ........ tháng ..... năm 2014

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Kính gửi:

Chi ủy Huyện đoàn Chương Mỹ
Đảng ủy Cơ quan Dân - Đảng Huyện ủy Chương Mỹ

Tên tôi là: Lê Thị My, sinh ngày 01 tháng 12 năm 1989
Quê quán: Thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Hiện công tác và sinh hoạt tại chi bộ: Huyện đoàn Chương Mỹ - TP. Hà Nội
Căn cứ tiêu chuẩn Đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực
hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
I. ƯU ĐIỂM
1- Về tư tưởng chính trị:
- Tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, gương mẫu vận động gia
đình, người thân, đồng chí, đồng nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường
lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những quy định của địa phương
nơi cư trú. Không hoang mang dao động trước những khó khăn thử thách, có ý thức
đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực.
- Tích cực tham gia tuyên truyền quan điểm đường lối của Đảng tới cán bộ,
đoàn viên thanh niên. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục bản thân có
nhận thức sâu sắc hơn về con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Bản thân tôi và gia đình có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, giữ gìn
phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, xây dựng gia đình văn hoá, khu
dân cư văn hoá, không tham gia và kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn xã hội: cờ
bạc, mại dâm, ma tuý, có mối quan hệ tốt với quần chúng nhân dân nơi cư trú.
- Không có biểu hiện gây mất đoàn kết, thái độ khi làm việc đúng mực.
Trong công tác và trong sinh hoạt tôi luôn có ý thức đoàn kết xây dựng, có ý thức tự
rèn luyện về phong cách, đạo đức, lối sống và thể lực để bản thân ngày càng hoàn
1

thiện hơn, luôn có thái độ đúng mực, quan hệ thân ái với mọi người, kính trọng
người lớn tuổi, giữ gìn tốt mối quan hệ với mọi người trong tổ chức và mọi người
xung quanh, luôn có tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp phê bình của các
đồng chí trong tổ chức và trong cộng đồng sinh hoạt, tiếp thu sửa chữa những
khuyết điểm, đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ
nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng.
3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Ý thức được vai trò trách nhiệm của mình, bản thân không ngừng học hỏi để
nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong quá trình
công tác...
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
......................., ngày ........ tháng ..... năm 2014
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Kính gửi: Chi ủy Huyện đoàn Chương Mỹ
Đảng ủy Cơ quan Dân - Đảng Huyện ủy Chương Mỹ
Tên tôi là: Lê Thị My, sinh ngày 01 tháng 12 năm 1989
Quê quán: Thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Hiện công tác và sinh hoạt tại chi bộ: Huyện đoàn Chương Mỹ - TP. Hà Nội
Căn cứ tiêu chuẩn Đảng viên quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực
hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
I. ƯU ĐIỂM
1- Về tư tưởng chính trị:
- Tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh,
tin tưởng vào sự lãnh đạo đường lối đổi mới của Đảng, gương mẫu vận động gia
đình, người thân, đồng chí, đồng nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường
lối của Đảng, chính sách pháp luật của n nước, những quy định của địa phương
nơi cư trú. Không hoang mang dao động trước những khó khăn thử thách, có ý thức
đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực.
- Tích cực tham gia tuyên truyền quan điểm đường lối của Đảng tới cán bộ,
đoàn viên thanh niên. Thông qua c hoạt động tuyên truyền, giáo dục bản thân
nhận thức sâu sắc hơn về con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Bản thân tôi gia đình lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, giữ gìn
phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, xây dựng gia đình văn hoá, khu
dân văn hoá, không tham gia kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn hội: cờ
bạc, mại dâm, ma tuý, có mối quan hệ tốt với quần chúng nhân dân nơi cư trú.
- Không biểu hiện gây mất đoàn kết, thái độ khi làm việc đúng mực.
Trong công tác và trong sinh hoạt tôi luôn có ý thức đoàn kết xây dựng, có ý thức tự
rèn luyện về phong ch, đạo đức, lối sống thể lực đ bản thân ngày càng hoàn
1
Bản kiểm điểm Đảng viên - Trang 2
Bản kiểm điểm Đảng viên - Người đăng: hoidongdoihuyenchuongmy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản kiểm điểm Đảng viên 9 10 18