Ktl-icon-tai-lieu

Bản kiểm điểm

Được đăng lên bởi hahaidu2006
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Họ và tên: Hà Văn Thẳng
Chức vụ: Đảng viên

Trung Hưng, ngày 10 tháng 12 năm 2012.

BẢN KIỂM ĐIỂM
Tự phê bình và phê bình
theo Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI) về xây dựng Đảng
Căn cứ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ
thị, Kế hoạch của Bộ chính trị, Kế hoạch số 17-KH/HU của Huyện ủy, Quy chế
làm việc của cơ quan; căn cứ vào hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 27/9/2012 của
Ban Thường vụ Huyện ủy một số vấn đề về việc chuẩn bị và tiến hành kiểm
điểm cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng
Đảng.
Tôi xin tự kiểm điểm như sau:
1. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước
hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của Đảng:
* Về ưu điểm
- Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tin
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước
- Có lối sống giản dị, tiết kiệm, hòa đồng với mọi người trong cơ quan
cũng như nơi cư trú.
- Nhiệt tình giúp đỡ mọi người về một số công việc trong khả năng có thể.
- Chaáp haønh moïi söï phaân coâng, ñieàu ñoäng cuûa caáp treân.
- Luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần và trách
nhiệm cao nhất.
- Chịu khó tìm tòi, học hỏi về công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như
đạo đức, lối sống tốt đẹp ở mọi người xung quanh và các phương tiện thông tin
đại chúng khác.
- Tham gia hoïp chi boä ñaày ñuû, ñoùng Ñaûng phí ñuùng theo quy ñònh.
- Thực hiện tốt các điều đảng viên không được làm.
* Hạn chế, khuyết điểm
- Chưa mạnh dạn, thẳng thắng góp ý cho đồng nghiệp của mình
- Chưa kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực

* Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế:
- Trong công tác còn nặng về tình cảm, đấu tranh chưa dứt khoát còn nể
nang
* Biện pháp khắc phục
- Trao dồi ý chí nhằm giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp của mình tiến bộ
hơn trong công việc từ đó hướng đến việc hoàn thiện nhân cách, bản lĩnh
2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu
của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
* Về ưu điểm:
- Nhiệt tình trong công tác giúp đỡ, đề cử, giới thiệu các cá nhân có khả
năng, đủ đức, đủ tài vào lực lượng nòng cốt của các vị trí lãnh đạo kế cận, nhằm
đưa cơ quan phát triển hơn trong thời gian tới.
- Thöïc hieän toát nguyeân taéc taäp trung daân chuû, pheâ bình vaø töï pheâ bình;
yù thöùc toå chöùc kyû luaät cao, luoân phuïc tuøng söï phaâ...
Họ và tên: Hà Văn Thẳng
Chức vụ: Đảng viên
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Trung Hưng, ngày 10 tháng 12 năm 2012.
BẢN KIỂM ĐIỂM
Tự phê bình và phê bình
theo Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI) về xây dựng Đảng
Căn cứ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ
thị, Kế hoạch của Bộ chính trị, Kế hoạch s17-KH/HU của Huyện ủy, Quy chế
làm việc của cơ quan; căn cvào hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 27/9/2012 của
Ban Thường vụ Huyện ủy một số vấn đề về việc chuẩn bị tiến nh kiểm
điểm nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng
Đảng.
Tôi xin tự kiểm điểm như sau:
1. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước
hết cán bộ lãnh đạo, quản các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của Đảng:
* Về ưu điểm
- Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh. Tin
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước
- lối sống giản dị, tiết kiệm, hòa đồng với mi người trong quan
cũng như nơi cư trú.
- Nhiệt tình giúp đỡ mọi người về một số công việc trong khả năng có thể.
- Chaáp haønh moïi söï phaân coâng, ñieàu ñoäng cuûa caáp treân.
- Luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần và trách
nhiệm cao nhất.
- Chịu khó tìm tòi, học hỏi v công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như
đạo đức, lối sống tốt đẹp mọi người xung quanh các phương tiện thông tin
đại chúng khác.
- Tham gia hoïp chi boä ñaày ñuû, ñoùng Ñaûng phí ñuùng theo quy ñònh.
- Thực hiện tốt các điều đảng viên không được làm.
* Hạn chế, khuyết điểm
- Chưa mạnh dạn, thẳng thắng góp ý cho đồng nghiệp của mình
- Chưa kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực
Bản kiểm điểm - Trang 2
Bản kiểm điểm - Người đăng: hahaidu2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản kiểm điểm 9 10 723