Ktl-icon-tai-lieu

Bản nhận xét cơ quan thực tập

Được đăng lên bởi oneclick
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo Cáo Thực Tập

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TP. HCM, Ngày ...tháng…năm 2015
Trưởng Phòng
(Ký, họ tên đóng dấu)

...
Báo Cáo Thực Tập
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TP. HCM, Ngày ...tháng…năm 2015
Trưởng Phòng
(Ký, họ tên đóng dấu)
Bản nhận xét cơ quan thực tập - Người đăng: oneclick
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bản nhận xét cơ quan thực tập 9 10 341