Ktl-icon-tai-lieu

BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

Được đăng lên bởi trungdinh1890
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MẪU SỐ 2 (phải đánh máy)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ
(dành cho cán bộ hướng dẫn tập sự)

- Họ và tên cán bộ hướng dẫn tập sự: …………………………………………….
- Đơn vị: …. ………………………………………………………………………
- Chức vụ: . ……………………………………………………………………….
Sau thời gian hướng dẫn viên chức tập sự…………………………………,
từ ………………… đến ……………. tôi có nhận xét như sau:
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
2. Năng lực chuyên môn công tác:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….....
4. Quan hệ với đồng nghiệp, sinh viên:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
5. Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
6. Hạn chế:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
7. Kết luận: (viên chức tập sự hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ tập
sự, đề nghị công nhận hoặc không công nhận hết thời gian tập sự).

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Hà Nội, ngày
tháng
năm 2013
NGƯỜI HƯỚNG DẪN

...
MẪU SỐ 2 (phải đánh máy)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ
(dành cho cán bộ hướng dẫn tập sự)
- Họ và tên cán bộ hướng dẫn tập sự: …………………………………………….
- Đơn vị: …. ………………………………………………………………………
- Chức vụ: . ……………………………………………………………………….
Sau thời gian hướng dẫn viên chức tập sự…………………………………,
từ ………………… đến ……………. tôi có nhận xét như sau:
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
2. Năng lực chuyên môn công tác:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….....
4. Quan hệ với đồng nghiệp, sinh viên:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ - Trang 2
BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ - Người đăng: trungdinh1890
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ 9 10 399