Ktl-icon-tai-lieu

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC HỢP ĐỒNG

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ………..
ĐƠN VỊ (KHOA, TRUNG TÂM)
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------……….., ngày ……tháng…….. năm………

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC HỢP ĐỒNG
(Dùng để ký Hợp đồng lao động)
Họ và tên viên chức hợp đồng: .................................................................................................
Nhiệm vụ đang đảm trách: .......................................................................................................
1. Phẩm chất đạo đức
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Năng lực chuyên môn
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

4. Quan hệ đồng nghiệp
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Hoạt động xã hội, đoàn thể
...........................................................................................................................................
...................
TRƯỜNG ………..
ĐƠN VỊ (KHOA, TRUNG TÂM)
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
……….., ngày ……tháng…….. năm………
BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC HỢP ĐỒNG
(Dùng để ký Hợp đồng lao động)
Họ và tên viên chức hợp đồng: .................................................................................................
Nhiệm vụ đang đảm trách: .......................................................................................................
1. Phẩm chất đạo đức
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Năng lực chuyên môn
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. Quan hệ đồng nghiệp
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Hoạt động xã hội, đoàn thể
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Xét quá trình công tác theo nhu cầu nhiệm vụ của đơn vị, chúng tôi đề nghị nhà
trường ………………. (tiếp tục, không tiếp tục) Hợp đồng lao động với Ông/
……………………………………. ………………………………………………………
BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC HỢP ĐỒNG - Trang 2
BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC HỢP ĐỒNG - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC HỢP ĐỒNG 9 10 705