Ktl-icon-tai-lieu

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ………..
ĐƠN VỊ (KHOA, TRUNG TÂM)
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------……….., ngày ……tháng…….. năm………

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC
(Dùng để xét lên lương)
Họ và tên viên chức: ............................................................................................................
Nhiệm vụ đang đảm trách: .................................................................................................
1. Phẩm chất đạo đức
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Năng lực làm việc:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động (Có thường lam việc tại Bộ môn? Thời
gian làm việc tại Bộ môn, tinh thần làm việc, có đóng góp gì cho Bộ môn,…)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Quan hệ đồng nghiệp
...............................................................................................................................................
.................................................................................
TRƯỜNG ………..
ĐƠN VỊ (KHOA, TRUNG TÂM)
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
……….., ngày ……tháng…….. năm………
BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC
(Dùng để xét lên lương)
Họ và tên viên chức: ............................................................................................................
Nhiệm vụ đang đảm trách: .................................................................................................
1. Phẩm chất đạo đức
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Năng lực làm việc:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động (Có thường lam việc tại Bộ môn? Thời
gian làm việc tại Bộ môn, tinh thần làm việc, có đóng góp gì cho Bộ môn,…)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. Quan hệ đồng nghiệp
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể (Có tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn,
chính trị, xã hội, đoàn thể tại đơn vị hay không)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. Kết luận
Xét về mặt toàn diện, chúng tôi thấy Anh/ Chị ……………………………….. (đã,
chưa) hoàn thành tốt nhiệm v của viên chức……………………. (đủ, chưa đủ)
điều kiện để xét lên lương đợt này. (Điều kiện xét lên lương theo Thông số
03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 quy định: đối với cán bộ, viên chức loại A 36
tháng, loại B C 24 tháng k từ kỳ lên lương trước hoàn thành tốt nhiệm vụ,
không vi phạm Nội quy, Quy chế cơ quan, Pháp luật Nhà nước).
TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN TRƯỞNG BỘ MÔN
BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC - Trang 2
BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC 9 10 104