Ktl-icon-tai-lieu

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ THƯ KÝ ĐIỀU HÀNH

Được đăng lên bởi Cang Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1740 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ THƯ KÝ ĐIỀU
HÀNH

Mã số:
Ngày ban hành: 8/1/2013
Lần sửa đổi: 00

Họ và tên ứng viên: ………………………………………………………………………

Điểm:

Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................
Hướng dẫn đánh giá:
Nhằm mục đích tuyển “Đúng người cho đúng việc”. Các tiêu chí tuyển dụng được xây dựng
theo từng cấp và có 3 phần cơ bản: Phần 1: đánh giá ngoại hình; Phần 2: đánh giá kỹ năng
làm việc; Phần 3: đánh giá năng lực chuyên môn; Phần 4: đánh giá tố chất cá nhân.
Có 5 mức đánh giá như sau: (Cán bộ phỏng vấn click  vào số điểm trong ô)
5: Xuất sắc
4: Tốt/Khá
3: TB khá
2: TB/TB yếu
1: Yếu/Kém

PHẦN 1: TIÊU CHUẨN VỀ NGOẠI HÌNH

Điểm

1.

Chiều cao ?

5

4

3

2

1

2.

Khuôn mặt ?

5

4

3

2

1

3.

Quần áo ?

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

4. Những tiêu chuẩn khác của cán bộ phỏng vấn

PHẦN 2: KỸ NĂNG LÀM VIỆC

Điểm

1. Sử dụng máy tính

5

4

3

2

1

2. Tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác

5

4

3

2

1

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ THƯ KÝ ĐIỀU
HÀNH

Mã số:
Ngày ban hành: 8/1/2013
Lần sửa đổi: 00

3. Khả năng xử lý thông tin

5

4

3

2

1

4. Khả năng sắp xếp và điều phối tốt các công việc trong văn
phòng

5

4

3

2

1

5. Kỹ năng giải quyết các tình huống

5

4

3

2

1

6. kỹ năng Giao tiếp

5

4

3

2

1

6. Kỹ năng trình bày và thuyết phục

5

4

3

2

1

7. Những tiêu chuẩn khác của cán bộ phỏng vấn

5

4

3

2

1

PHẦN 3: KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

1.Từng công tác trong lĩnh vực liên quan ?
-

Bạn hãy mô tả vị trí công việc cũ của bạn?

-

Giả sử bạn được nhận vào công ty làm việc, bạn dự định thực
hiện công việc như thế nào? Bạn hãy mô tả cho tôi các công việc
Bạn dự định sẽ làm?

2.Những câu hỏi khác của cán bộ phỏng vấn

PHẦN 4: TỐ CHẤT CÁ NHÂN

Điểm
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Điểm

BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ THƯ KÝ ĐIỀU
HÀNH

Mã số:
Ngày ban hành: 8/1/2013
Lần sửa đổi: 00

1. Độc lập?

5

4

3

2

1

2. Sự chịu đựng áp lực?

5

4

3

2

1

3. Nhạy bén ( khả năng phán đoán ) ?

5

4

3

2

1

4. Khả năng kiềm chế cảm xúc?

5

4

3

2

1

5. Sức khỏe ?

5

4

3

2

1

5

6. Những câu hỏi khác của cán bộ phỏng vấn

4

3

2

1

Điểm bình quân: …………………………………………………………………………………….
 Đạt loại A1

Tổng điểm bình quân > 4

Tiếp nhận

 Đạt loại A

3 < Tổng điểm bình quân = < 4

Tiếp nhận

 Đạt lo...
BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ THƯ KÝ ĐIỀU
HÀNH
Mã số:
Ngày ban hành: 8/1/2013
Lần sửa đổi: 00
Họ và tên ứng viên: ………………………………………………………………………
Vị trí tuyển dụng: ......................................................Ngày..….tháng…..năm….….
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................
Tên cán bộ phỏng vấn: ..........................................................................................
Hướng dẫn đánh giá:
- Nhằm mục đích tuyển “Đúng người cho đúng việc”. Các tiêu chí tuyển dụng được xây dựng
theo từng cấp và 3 phần bản: Phần 1: đánh g ngoại hình; Phần 2: đánh g kỹ năng
làm việc; Phần 3: đánh giá năng lực chuyên môn; Phần 4: đánh giá tố chất cá nhân.
- Có 5 mức đánh giá như sau: (Cán bộ phỏng vấn click vào số điểm trong ô)
5: Xuất sắc 4: Tốt/Khá 3: TB khá 2: TB/TB yếu 1: Yếu/Kém
PHẦN 1: TIÊU CHUẨN VỀ NGOẠI HÌNH
Điểm
1. Chiều cao ?
5 4 3 2 1
2. Khuôn mặt ?
5 4 3 2 1
3. Quần áo ?
5 4 3 2 1
4. Những tiêu chuẩn khác của cán bộ phỏng vấn
5 4 3 2 1
PHẦN 2: KỸ NĂNG LÀM VIỆC
Điểm
1. Sử dụng máy tính
5 4 3 2 1
2. Tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác
5 4 3 2 1
Điểm:
BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ THƯ KÝ ĐIỀU HÀNH - Trang 2
BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ THƯ KÝ ĐIỀU HÀNH - Người đăng: Cang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BẢN PHỎNG VẤN VỊ TRÍ THƯ KÝ ĐIỀU HÀNH 9 10 963