Ktl-icon-tai-lieu

Bản sao văn bản

Được đăng lên bởi dong-van-nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục III
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẢN SAO VĂN BẢN
(Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm)
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 thang 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Ghi chú:
Ô số
1
2
3
4
5a, 5b, 5c
6
7

:
:
:
:
:
:
:
:

Thành phần thể thức bản sao
Hình thức sao: “sao y bản chính”, “trích sao”, “sao lục”
Tên cơ quan, tổ chức sao văn bản
Số, ký hiệu bản sao
Địa danh và ngày, tháng, năm sao
Chức vụ, họ tên và chữ ký ngưới có thẩm quyền
Dấu của cơ quan, tổ chức
Nơi nhận

...
Phụ lục III
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẢN SAO VĂN BẢN
(Tn một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm)
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 thang 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)
Ghi chú:
Ô s : Thành phần ththức bản sao
1 : nh thức sao: “sao y bản chính”, “tch sao, sao lc
2 : n cơ quan, t chức sao văn bn
3 : Số, ký hiu bn sao
4 : Địa danh và ngày, tháng, năm sao
5a, 5b, 5c : Chc v, h tên và ch ký ngưới thẩm quyn
6 : Dấu của cơ quan, t chức
7 : Nơi nhn
Bản sao văn bản - Người đăng: dong-van-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bản sao văn bản 9 10 530