Ktl-icon-tai-lieu

Bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***------..........., ngày .....tháng......năm 20.......




BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
Số: ............/20......../TLHDCN
Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng số ...../20......./HĐCNCP-.................. ký ngày ...../...../20....
Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng ,
Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20......, tại Trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN.....................................
Chúng tôi gồm:
1. Bên chuyển nhượng cổ phần:
Ông/bà:..............................
Giới tính: .....................
Sinh ngày:....../......./19......
Dân tộc: .....................
Quốc tịch: ....................
Số CMND: ......................
Ngày cấp: ......./....../20... Nơi cấp: .......................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................
(Được gọi là bên A tại các điều khoản của Hợp đồng)
2. Bên nhận chuyển nhượng:
Ông/Bà:............................
Giới tính: .....................
Sinh ngày:....../......./19......
Dân tộc: .....................
Quốc tịch: ....................
Số CMND: ......................
Ngày cấp: ......./....../20... Nơi cấp: .......................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................
Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng
số ....../20......./HĐCNCP-...... ký ngày ...../...../20...., cụ thể như sau:
Ông ......................... đã thanh toán đầy đủ cho Ông ............................... số tiền ..............000.000 đồng
(Bằng chữ:.............triệu đồng Việt Nam) và .................................. đã chuyển nhượng .....................000 cổ phần
(Bằng chữ: .....................nghìn cổ phần) của mình cho ông ...................theo hợp đồng chuyển nhượng
số......../20......./HĐCNCP-................ ký ngày ....../......../20.........
Kể từ ngày ........../............/20............., hợp đồng chuyển nhượng số ........../20................./HĐCNCP-...........
ký ngày ............./......./20...... được thanh lý xong. Hai bên đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-------
..........., ngày .....tháng......năm 20.......
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
Số: ............/20......../TLHDCN
Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng số ...../20......./HĐCNCP-.................. ký ngày ...../...../20....
Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng ,
Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20......, tại Trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN.....................................
Chúng tôi gồm:
1. Bên chuyển nhượng cổ phần:
Ông/bà:.............................. Giới tính: .....................
Sinh ngày:....../......./19...... Dân tộc: ..................... Quốc tịch: ....................
Số CMND: ...................... Ngày cấp: ......./....../20... Nơi cấp: .......................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................
(Được gọi là bên A tại các điều khoản của Hợp đồng)
2. Bên nhận chuyển nhượng:
Ông/Bà:............................ Giới tính: .....................
Sinh ngày:....../......./19...... Dân tộc: ..................... Quốc tịch: ....................
Số CMND: ...................... Ngày cấp: ......./....../20... Nơi cấp: .......................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................
Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng
số ....../20......./HĐCNCP-...... ký ngày ...../...../20...., cụ thể như sau:
Ông ......................... đã thanh toán đầy đủ cho Ông ............................... số tiền ..............000.000 đồng
(Bằng chữ:.............triệu đồng Việt Nam).................................. đã chuyển nhượng .....................000 cổ phần
(Bằng chữ: .....................nghìn cổ phần) của mình cho ông ...................theo hợp đồng chuyển nhượng
số......../20......./HĐCNCP-................ ký ngày ....../......../20.........
Kể từ ngày ........../............/20............., hợp đồng chuyển nhượng số ........../20................./HĐCNCP-...........
ngày ............./......./20...... được thanh xong. Hai bên đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ cam kết trong
Hợp đồng chuyển nhượng và không còn thắc mắc hay khiếu kiện v việc thực hiện nghĩa vụ của nhau
Bản thanhhợp đồng này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ
01 bản. Đại diện hai Bên cùng đọc và ký tên dưới đây.
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
Xác nhận của Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN ................................... đồng ý nội dung chuyển nhượng trên và xác nhận các bên
đã thực hiện xong việc chuyển nhượng.
CÔNG TY CỔ PHẦN .....................................................
Giám đốc
Bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần - Trang 2
Bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 9 10 154