Ktl-icon-tai-lieu

BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Được đăng lên bởi hoanganh23121990
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BM 01 - QT/TDNS

BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Chức danh ứng tuyển

1.
2.

Ảnh 3 x 4
mới nhất
(Bắt buộc)

Thu nhập đề nghị
Tỉnh, TP muốn làm việc

1.
2.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:

Ngày sinh:

Giới tính:  Nam/  Nữ
Số CMND:

/

Nơi sinh:

Chiều cao:
Ngày cấp:

Mã số thuế cá nhân:

/

/

Cân nặng:
Nơi cấp:

Quốc tịch:

Số sổ BHXH:

Email:
Tình trạng hôn nhân:

/

ĐT bàn:
 Độc thân

ĐTDĐ:

 Có gia đình

 Ly hôn

Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TỪ PHỔ THÔNG TRUNG HỌC
Thời gian
Thời gian
tốt
Trường/Đơn vị đào tạo
Chuyên ngành
bắt đầu
nghiệp

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ĐÃ THAM DỰ
Thời gian
Thời gian
tốt
Trường/Đơn vị đào tạo
bắt đầu
nghiệp

Hệ
đào tạo

Loại hình
đào tạo

Chuyên ngành

Xếp loại

Xếp loại

KỸ NĂNG
Trình độ Anh ngữ:
Khác:độ vi tính :
Trình

Ngoại ngữ khác:
Kỹ năng:

QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Cha, mẹ, anh, chị, em, vợ, chồng, con)
Stt
Họ tên
Quan hệ
Năm sinh

Nghề nghiệp

Nơi ở (Tỉnh, TP)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Bắt đầu từ công việc gần đây nhất)
1. Tên cơ quan

Cấp trên trực tiếp

Chức danh

Họ tên:

(Ghi rõ đơn vị công tác)

Thời gian công tác
Từ……../........./..............đến ……/…..…/…………
Chức danh:
Thu nhập
Số ĐT:
 Hiện đang còn làm việc
 Đã nghỉ việc từ ……../…………..
Mô tả công việc ngắn gọn:

Lý do nghỉ việc:

Ngân hàng TMCP Bản Việt

BM 01 - QT/TDNS

2. Tên cơ quan

Cấp trên trực tiếp

Chức danh

Họ tên:

(Ghi rõ đơn vị công tác)

Thời gian công tác
Thu nhập

Từ……../........./..............đến ……/…..…/…………

Chức danh:
Số ĐT:

Mô tả công việc ngắn gọn:

Lý do nghỉ việc:
3. Tên cơ quan

Cấp trên trực tiếp

Chức danh

Họ tên:

(Ghi rõ đơn vị công tác)

Thời gian công tác
Thu nhập

Từ……../........./..............đến ……/…..…/…………

Chức danh:
Số ĐT:

Mô tả công việc ngắn gọn:

Lý do nghỉ việc:
THÔNG TIN THAM CHIẾU (thông tin của 02 người ngoài gia đình bạn nhưng biết rõ về bạn)
Họ và tên

Quan hệ

Nơi làm việc

Chức vụ

Email

Số ĐT

1. Thông tin tuyển dụng của chúng tôi đến với bạn qua những kênh nào?
 Website Ngân hàng
 Bạn bè, người thân

 Các website dịch vụ tuyển dụng
 Báo, đài
 Nguồn khác:.............................................................................................

2. Bạn có người thân hay bạn bè đang làm việc tại Viet Capital Bank không? Nếu có, vui lòng cho biết tên, chức
vụ, phòng ban công tác:............................................................................................................................................
...................................................................

BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN



 !
(Bắt buộc)
"
#$%&'
()*+,-. /

"
THÔNG TIN CÁ NHÂN
01.-23  -4 35 4 3
6  738  &93 :;3
+3-!$35 !$3 +'3
<4+=>:3 +4?0@03
A ,3 BC-3  BB3
DEFG:3BH:I %DJG
0HKLMNEO3
B'(, 2,F3
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TỪ PHỔ THÔNG TRUNG HỌC
N  
CP%Q
N  
+
 /$
EMNB5.'%-9F9 2-
0/
%-9F9
J9F D
%-9F9
@=$,9F 
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ĐÃ THAM DỰ
N  
CP%Q
N  
+
 /$
EMNB5.'%-9F9 2- @=$,9F 
KỸ NĂNG
ED%HR83
S>3
9F 8K>3
ED%H. 73 STU3
QUAN HỆ GIA ĐÌNH V)W))')X).Y)Z)9[
 012 / U4  & /$ 5 \V()*[
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VP%Q]G. /Q%:![
1. Tên cơ quan Cấp trên trực tiếp

V6 E^%5.'G>[
0123
N  G> ]__%=________ 3
#$ +B3
0 /%`,-. / B<(. /]______
GaG. /P13
Jb9(. /3
:-*ac /
BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN - Trang 2
BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN - Người đăng: hoanganh23121990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN 9 10 434