Ktl-icon-tai-lieu

BẢN THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Được đăng lên bởi ntsy-gv73
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÒNG GD& ĐT YÊN SƠN
TRƯỜNG ...............................

BẢN THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2014-2015
Họ và tên giáo viên:…………………………………Trình độ chuyên môn:…………………….......
Tổ chuyên môn …………………………………….............................................................................
Nhiệm vụ:…...................................................................................……………………………...........
...............................................................................................................................................................
I. NỘI DUNG
1. Nội dung 1: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo

cấp học
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Nội dung 2: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển

giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án
thực hiện
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN.
1. Thời gian thực hiện: (Theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân đầu năm, giáo viên xem
lại và điền thời gian vào).
1.1 Thời gian thực hiện nội dung 1
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
1.2 Thời gian thực hiện nội dung 2
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Thời lượng thực hiện: 60 tiết
2.1 Thời lượng thực hiện nội dung 1: 30 tiết
2.2 Thời lượng thực hiện nội dung 2: 30 tiết
3. Tài liệu: (Viết cụ thể tên tài liệu) và ...
PHÒNG GD& ĐT YÊN SƠN
TRƯỜNG ...............................
BẢN THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2014-2015
Họ và tên giáo viên:…………………………………Trình độ chuyên môn:…………………….......
Tổ chuyên môn …………………………………….............................................................................
Nhiệm vụ:…...................................................................................……………………………...........
...............................................................................................................................................................
I. NỘI DUNG
1. Nội dung 1: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo
cấp học
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Nội dung 2: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển
giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án
thực hiện
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN.
1. Thời gian thực hiện: (Theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nhân đầum, giáo viên xem
lại và điền thời gian vào).
1.1 Thời gian thực hiện nội dung 1
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
1.2 Thời gian thực hiện nội dung 2
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Thời lượng thực hiện: 60 tiết
2.1 Thời lượng thực hiện nội dung 1: 30 tiết
2.2 Thời lượng thực hiện nội dung 2: 30 tiết
3. Tài liệu: (Viết cụ thể tên tài liệu) và qua mạng Internet.
3.1 Tài liệu phục vụ nghiên cứu nội dung 1
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.2 Tài liệu phục vụ nghiên cứu nội dung 2
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. Hình thức bồi dưỡng (Ghi rõ thời gian và thời lượng bao nhiêu tiết, nội dung bồi dưỡng là gì? )
4.1 Hình thức bồi dưỡng nội dung 1
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4.2 Hình thức bồi dưỡng nội dung 2
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5. Kết quả thu được.
Qua việc các hình thức bồi dưỡng, bản thân thu hoạch được gì:
5.1 Đối với nội dung 1
BẢN THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN - Trang 2
BẢN THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN - Người đăng: ntsy-gv73
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BẢN THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 9 10 472