Ktl-icon-tai-lieu

bản thực tập trung tâm y tế dự phòng quận 4

Được đăng lên bởi amadasari
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƢỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

THỰC TẬP THỰC TẾ CƠ SỞ

KHOA DƢỢC

BẬC TCCN – HỆ CHÍNH QUY
(Thực tập Trung tâm y tế dự phòng
hoặc Trạm y tế)

Phần 1: Giới thiệu chung về đơn vị thực tập.
1.

Tên đơn vị và địa chỉ đơn vị thực tập.

2.

Nhiệm vụ và quy mô tổ chức.

3.

Chỉ tiêu, kế hoạch và thành tích hoạt động.

-

Công tác Dược.

-

Công tác phòng chống HIV/AIDS, lao, phong, sốt rét,tiêm ngừa vaccin ( nêu ý chính)

4.

Chức năng và nhiệm vụ của Dược sĩ Trung cấp tại cơ sở.

Phần 2: Kết quả thực tập:
1.

Kế hoạch cung ứng thuốc và kinh phí mua thuốc

-

Dự trù, xuất, nhập và tồn thuốc.

-

Các loại sổ sách (nội dung và mục đích sử dụng).

2.

Sắp xếp, trình bày, quy trình cấp thuốc.

-

Kể tên các loại thuốc cấp cứu, thuốc thiết yếu, thuốc Bảo hiểm y tế (mỗi loại : 20 thuốc)

-

Thuốc các chương trình y tế khác (tên chương trình và tên thuốc).

-

Sắp xếp và trình bày thuốc

-

Quy trình cấp phát thuốc.

3.

Tham gia hƣớng dẫn sử dụng thuốc hợp lý an toàn.

-

Các loại thuốc sử dụng trong đơn thuốc, bệnh án

-

So sánh thuốc điều trị với chuẩn đoán

4.

Theo dõi thống kê hiện tƣợng phản ứng có hại của thuốc.

-

Dị ứng với thuốc

-

Nồng độ, hàm lượng

-

Diễn biến

-

Cách khắc phục và biện pháp hạn chế

5.

Vƣờn thuốc nam (Diện tích và các loại cây thuốc nam) (nếu có)

Phần 3: Kết luận – kiến nghị.
Trên cơ sở quan sát, ghi chép thực tế, đối chiếu với lý thuyết đã học để có nhận xét về nội
dung kiến thức và những kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn đã thực tập. Kết quả công việc mà mình
đã đóng góp cho cơ quan nơi thực tập.
Kiến nghị những vấn đề tồn tại sinh viên gặp phải trong quá trình thực tập.

...
TRƢỜNG ĐH NGUYN TT THÀNH
KHOA DƢỢC
THC TP THC T CƠ SỞ
BC TCCN H CHÍNH QUY
(Thc tp Trung tâm y tế d phòng
hoc Trm y tế)
Phn 1: Gii thiu chung v đơn vị thc tp.
1. Tên đơn vị và địa ch đơn vị thc tp.
2. Nhim v và quy mô t chc.
3. Ch tiêu, kế hoch và thành tích hoạt động.
- Công tác Dược.
- Công tác phòng chng HIV/AIDS, lao, phong, st rét,tiêm nga vaccin ( nêu ý chính)
4. Chức năng và nhiệm v của Dược sĩ Trung cấp tại cơ s.
Phn 2: Kết qu thc tp:
1. Kế hoch cung ng thuc và kinh phí mua thuc
- D trù, xut, nhp và tn thuc.
- Các loi s sách (ni dung và mục đích s dng).
2. Sp xếp, trình bày, quy trình cp thuc.
- K tên các loi thuc cp cu, thuc thiết yếu, thuc Bo him y tế (mi loi : 20 thuc)
- Thuốc các chương trình y tế khác (tên chương trình và tên thuốc).
- Sp xếp và trình bày thuc
- Quy trình cp phát thuc.
3. Tham gia hƣớng dn s dng thuc hp lý an toàn.
- Các loi thuc s dụng trong đơn thuốc, bnh án
- So sánh thuốc điều tr vi chuẩn đoán
4. Theo dõi thng kê hiện tƣợng phn ng có hi ca thuc.
- D ng vi thuc
- Nồng độ, hàm lượng
- Din biến
- Cách khc phc và bin pháp hn chế
5. Vƣờn thuc nam (Din tích và các loi cây thuc nam) (nếu có)
Phn 3: Kết lun kiến ngh.
Trên sở quan sát, ghi chép thc tế, đối chiếu vi thuyết đã học để nhn xét v ni
dung kiến thc nhng k năng, kinh nghiệm thc tiễn đã thực tp. Kết qu công vic mình
đã đóng góp cho cơ quan nơi thực tp.
Kiến ngh nhng vấn đề tn ti sinh viên gp phi trong quá trình thc tp.
bản thực tập trung tâm y tế dự phòng quận 4 - Người đăng: amadasari
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bản thực tập trung tâm y tế dự phòng quận 4 9 10 592