Ktl-icon-tai-lieu

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Được đăng lên bởi thubatl
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC TỰ LẬP A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Tự Lập, ngày 31 tháng 5 năm 2013
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NĂM HỌC 2012 - 2013
- Họ và tên:…………………………………………………………………………
- Chức vụ:…………………………………………………………………………..
- Đơn vị công tác:……………………………………………………………………
- Nhiệm vụ được giao:……………………………………………………………….
I TỰ ĐÁNH GIÁ:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao:
- ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
2. Phẩm chất chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và
Pháp luật của Nhà Nước:
-…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
3. Phẩm chất đạo đức lối sống, tác phong và lề lối làm việc:
-……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:
-…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…….............................................................................................................................
II. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tự Lập, ngày 31 tháng 5 năm 2013
Người viết đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

...
TRƯỜNG TIỂU HỌC TỰ LẬP A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Tự Lập, ngày 31 tháng 5 năm 2013
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NĂM HỌC 2012 - 2013
- Họ và tên:…………………………………………………………………………
- Chức vụ:…………………………………………………………………………..
- Đơn vị công tác:……………………………………………………………………
- Nhiệm vụ được giao:……………………………………………………………….
I TỰ ĐÁNH GIÁ:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao:
- ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
2. Phẩm chất chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và
Pháp luật của Nhà Nước:
-…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
3. Phẩm chất đạo đức lối sống, tác phong và lề lối làm việc:
-……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
.
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - Trang 2
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - Người đăng: thubatl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 9 10 621