Ktl-icon-tai-lieu

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Được đăng lên bởi Nguyễn Bá Toàn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu: 1.8
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Họ và tên:
Đơn vị công tác:
Chức vụ:
Nhiệm vụ được phân công:
1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân và đơn vị.
- Công tác tổ chức, quản lý đơn vị.
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Nhận thức, tư tưởng, chính trị: Việc chấp hành chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.
- Tinh thần tự học tập nâng cao trình độ.
- Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu; tham nhũng;
lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
- Tính trung thực, khách quan trong công tác.
- Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.
3. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ:
4. Tự phân loại theo mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ: (hoàn thành xuất
sắc, hoàn thành, chưa hoàn thành).
………, ngày……tháng……năm 20..
Người tự kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Mẫu này để cán bộ viết tự kiểm điểm hàng năm và tự kiểm điểm khi
làm quy trình bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại.
Thời gian tự kiểm điểm để làm quy trình bổ nhiệm là 05 năm.
Thời gian tự kiểm điểm để làm quy trình bổ nhiệm lại nếu là 01 thời hạn
(nhiệm kỳ) giữ chức vụ.
(Đánh máy khổ A4 2 mặt, từ 3 đến 4 trang)

...
Mẫu: 1.8
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BN T KIM ĐIM CÁ NHÂN
Họ và tên:
Đơn vị công tác:
Chức vụ:
Nhiệm vụ được phân công:
1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân và đơn vị.
- Công tác tổ chức, quản lý đơn vị.
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Nhận thức, tưởng, chính trị: Việc chấp hành chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.
- Tinh thần tự học tập nâng cao trình độ.
- Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu; tham nhũng;
lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
- Tính trung thực, khách quan trong công tác.
- Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.
3. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ:
4. Tự phân loại theo mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ: (hoàn thành xuất
sắc, hoàn thành, chưa hoàn thành).
………, ngày……tháng……năm 20..
Người tự kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Ghi chú: Mẫu này để cán bộ viết tkiểm điểm hàng năm tự kiểm điểm khi
làm quy trình bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại.
Thời gian tự kiểm điểm để làm quy trình bổ nhiệm là 05 năm.
Thời gian tự kiểm điểm để làm quy trình bổ nhiệm lại nếu 01 thời hạn
(nhiệm kỳ) giữ chức vụ.
(Đánh máy khổ A4 2 mặt, từ 3 đến 4 trang)
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN - Người đăng: Nguyễn Bá Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN 9 10 257