Ktl-icon-tai-lieu

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Của đảng viên dự bị

Được đăng lên bởi Tran Tung
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 26795 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Mẫu 10-KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của đảng viên dự bị
Kính gửi: Chi uỷ.................................................................................................
Đảng uỷ..............................................................................................
Tôi là: .....................................................Sinh ngày.........tháng.........năm.............
Quê quán:...........................................................................................................
Nơi ở hiện nay:...................................................................................................
Được kết nạp vào Đảng ngày......tháng.....năm........, tại Chi bộ.........................
Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:……………………………………
Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện
nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
Ưu điểm:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.........................................................................................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của đảng viên dự bị
Kính gửi: Chi uỷ.................................................................................................
Đảng uỷ..............................................................................................
Tôi là: .....................................................Sinh ngày.........tháng.........năm.............
Quê quán:...........................................................................................................
Nơi ở hiện nay:...................................................................................................
Được kết nạp vào Đảng ngày......tháng.....năm........, tại Chi bộ.........................
Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:……………………………………
Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện
nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
Ưu điểm:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Khuyết điểm:..........................................................................................................
Mẫu 10-KNĐ
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Của đảng viên dự bị - Trang 2
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Của đảng viên dự bị - Người đăng: Tran Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Của đảng viên dự bị 9 10 389