Ktl-icon-tai-lieu

Bản tự kiểm diểm

Được đăng lên bởi lehunghh3
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu A1
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG
CHI BỘ ..........................................
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tân Hồng, ngày.....tháng......năm 2013

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
đánh giá chất lượng đảng viên, kiểm điểm cá nhân,
đánh giá cán bộ, công chức năm 2013
-----Họ và tên...................................................................., sinh năm.........................
Đang sinh hoạt đảng chính thức tại Chi bộ .........................................................
thuộc Đảng bộ Trường THPT Tân Hồng.
Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể), đơn vị công tác
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Nhiệm vụ được phân công .................................................................................
Tự kiểm điểm những ưu điểm, khuyết điểm như sau:
1- Về tư tưởng chính trị. (nêu ưu, khuyết điểm)
- Trung thành với chủ nghĩa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi
mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập danh tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua
lời nói và việc làm.
- Việc chấp hành và bảo vệ chủ trương, đường lối,, quan điểm, quy định, nghị
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của địa phương nơi
cư trú của bản thân và tuyên truyền, vận động cho gia đình, nhân dân thực hiện.
- Việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng,
bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.
- Tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp
vụ, tin học, ngoại ngữ, năng lực công tác.
2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống. (nêu ưu, khuyết điểm)
- Kết quả thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
- Việc đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân,
lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạnđể thu vén
lợi ích cho cá nhân và gia đình.
- Việc giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền
phong, gương mẫu của người đảng viên; việc chấp hành Quy định của Ban Cháp
hành Trung ương về những đ...



Tân Hng, ngy.....thng......năm 2013

 !"#$%&%&'#
()#*+,&-./0


 !"#$ %&'%"()*
+*%$ )*,-. /0 
('%12#$ %&3+45#!67#89%: ;%


<1#-=%>/%: 
?@6#6A -+#6@+4B#6-+C
/12345672+-+@+4B#67
,+ D%E FG;%H--I 0(&G#-. HJ#K
D%E$ @#91%+#*%HL>M*%%E FNO*6<3+
H.P<%H
Q<%%R>)$!<%E,-8 #-. HJ3+#63+4#9 9
3+4B%E$ %&;%>;>H+L%E-D%%E,-8 %E#9>-8 8
%-,S%E)$/+4,+45L#* %! #T/M/?%<
Q<%#R+,%J ?+4!;5--I %&,9>"HU-I 
)$!<HV>$)$!< -.J
W%L>#6/ %!,T#*HUH+L%&,9%+4: <>
1% !" A H?%%: ;%
-1289&:;+#<=<72+-+@+4B#67
XB3+$?%<Y%W@<H%&%&%: :-Z[!R -8
#"!#'%0(&G\W=>;% S>#]#0 %&#0  <>
Q<%#R+,%J <3+H+^ HO >&%E F%;/
HJJ ?%M1 P@: ##:DHH=M1 %'%13+45"#6+_
H=&%%!%;/ #T
Q<% A T-%;%>`%R#"!#'%%;%" >;+4&5
>!  -8 a+%E -.#$ \<%%R>b+4#9%E(;>
,+ -8 5A #5+#$ @: #-=%Hnhững điều cán bộ,
công chức không được làm theo Luật cán bộ, công chức.
>?/
Bản tự kiểm diểm - Trang 2
Bản tự kiểm diểm - Người đăng: lehunghh3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bản tự kiểm diểm 9 10 905