Ktl-icon-tai-lieu

Bản tự nhận xết đánh giá xếp loại của giáo viên

Được đăng lên bởi giangcdxm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1690 lần   |   Lượt tải: 6 lần
SỞ GD &ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT XUYÊN MỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Mẫu bản tự nhận xét của giáo viên)
BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học: 2013 - 2014
Họ và tên: ………………………Sinh ngày... tháng... năm...
Tổ: ……………………………
Nhiệm vụ được phân công: (ghi rõ dạy môn nào, lớp nào, kiêm nhiệm những
công việc gì?)
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
a) Nhận thức tư tưởng, chính trị:
Nêu rõ nhận thức của mình về một số chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.
b) Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước:
Nêu rõ việc thực hiện luật GT (Của bản thân và gia đình); nêu rõ mối quan hệ ở khu
dân cư; gia đình có đạt Gia đình văn hóa không? đóng góp các khoản quỹ ở khu dân
cư…
c) Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số
lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;
Tính tự giác của bản thân trong việc thực hiện Điều lệ, quy chế của ngành, quy định
của cơ quan,của các tổ chức, của tổ,...Thực hiện chương trình, chấm bài cho điểm,
đánh giá xếp loại học sinh; Soạn giáo án và không vi phạm các quy định về đạo đức
nhà giáo, bỏ họp, bỏ dạy, thực hiện việc đổi tiết dạy có đúng quy định hay không; việc
thực hiện các quy định khác về ngày công; trễ hội họp,.... Ghi rõ số ngày nghỉ trong
năm học
d) Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý
thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và
nhân dân;
Nêu rõ tinh thần đấu tranh chống tiêu cực có xuất phát từ ý thực xây dựng hay vì lý do
gì? Đánh giá sự tín nhiệm của đồng nghiệp và học sinh đối với bản thân, riêng nhân
dân lấy ý kiến đánh giá ở khu dân cư.
đ) Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái
độ phục vụ nhân dân và học sinh;
Đánh giá đúng mức thái độ và cư xử của bản thân GV với đồng nghiệp, với học sinh,
với phụ huynh…Đã trung thực trong công tác chưa? Có mối quan hệ như thế nào với
đồng nghiệp, với công nhân viên? Có tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân và học
sinh thân thiện không?....
e) Tự xếp loại về phẩm chất, đạo đức, lối sống: (Loại tốt, khá, TB, kém)
1

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng
thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể;
Ghi rõ thống kê điểm TB bộ môn theo mẫu sau:
Môn
dạy

Lớp

TSHS

Từ TB trở lên Trong đó: Khá
Dưới TB
và giỏi
SL
%
SL
%
SL
%

Trong đó
Loại Kém
SL
%

Là GVCN lớp ......: Thống kê 2 mặt giáo dục của lớp ...
(Mẫu bản tự nhận xét của giáo viên)
BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học: 2013 - 2014
Họ và tên: ………………………Sinh ngày... tháng... năm...
Tổ: ……………………………
Nhiệm vụ được phân công: (ghi dạy môn nào, lớp nào, kiêm nhiệm những
công việc gì?)
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
a) Nhận thức tư tưởng, chính trị:
Nêu rõ nhận thức của mình về một số chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.
b) Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước:
Nêu việc thực hiện luật GT (Của bản thân gia đình); nêu rõ mối quan hệ khu
dân cư; gia đình đạt Gia đình văn hóa không? đóng góp các khoản quỹ khu dân
cư…
c) Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của quan, đơn vị, đảm bảo số
lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;
Tính tự giác của bản thân trong việc thực hiện Điều lệ, quy chế của ngành, quy định
của quan,của các t chức, của tổ,...Thực hiện chương trình, chấm bài cho điểm,
đánh giá xếp loại học sinh; Soạn giáo án không vi phạm các quy định về đạo đức
nhà giáo, bỏ họp, bỏ dạy, thực hiện việc đổi tiết dạy có đúng quy định hay không; việc
thực hiện các quy định khác về ngày công; trễ hội họp,.... Ghi số ngày nghỉ trong
năm học
d) Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý
thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và
nhân dân;
Nêu rõ tinh thần đấu tranh chống tiêu cực có xuất phát từ ý thực xây dựng hay vì lý do
gì? Đánh giá sự tín nhiệm của đồng nghiệp học sinh đối với bản thân, riêng nhân
dân lấy ý kiến đánh giá ở khu dân cư.
đ) Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái
độ phục vụ nhân dân và học sinh;
Đánh giá đúng mức thái độ xử của bản thân GV với đồng nghiệp, với học sinh,
với phụ huynh…Đã trung thực trong công tác chưa?mối quan hệ như thế nào với
đồng nghiệp, với công nhân viên? Có tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân học
sinh thân thiện không?....
e) Tự xếp loại về phẩm chất, đạo đức, lối sống: (Loại tốt, khá, TB, kém)
1
SỞ GD &ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT XUYÊN MỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bản tự nhận xết đánh giá xếp loại của giáo viên - Trang 2
Bản tự nhận xết đánh giá xếp loại của giáo viên - Người đăng: giangcdxm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản tự nhận xết đánh giá xếp loại của giáo viên 9 10 939