Ktl-icon-tai-lieu

Bản tự nhận xét, đánh giá, xếp lọai

Được đăng lên bởi Thao Nguyen Xanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 818 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
NĂM HỌC: 2014 -2015
Họ và tên
Tổ
Đơn vị công tác
Nhiệm vụ được phân công

: Phạm Văn Quân
: Toán - Lí
: Trường THPT Tủa Chùa
: Giáo viên dạy Toán

Trong năm học 2014 – 2015 tôi tự nhận có những ưu khuyết điểm sau:

1. Về phẩm chất chính trị , đạo đức ,lối sống
Tôi luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng,chấp hành tốt mọi chủ chương
đường lối chính sách của đảng và nhà nước
Thực hiện tốt các quy chế của nghành và nhà trường đề ra
Không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức để trở thành tấm
gương tốt cho học sinh noi theo.
Bản thân là một đảng viên luôn có ý thức giữ gìn đạo đức, nhân cách có lối sống
trong sáng lành mạnh, giản dị, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, luôn
được đồng nghiệp và học sinh tin yêu. Luôn đoàn kết với mọi người, trung thực trong
công tác, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp, hết lòng vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp giáo
dục cho vùng cao.

2. Nhiệm vụ được giao
Trong năm học 2014 – 2015 tôi được nhà trường phân công giảng dạy môn Toán
các lớp,12C1,5
Với cương vị là một người giáo viên tôi luôn trau dồi chuyên môn ,học hỏi đồng
nghiệp, trăn trở trong công tác chuyên môn, tìm ra các phương pháp tiếp cận học sinh và
các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học…… có ý thức bồi dưỡng cho các em
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục => Kết quả đạt được như sau:
Kết quả học tập:
Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Khối

Tổng
số

SL

TL(%)

SL

TL(%)

SL

TL(%)

SL

TL(%)

SL

TL(%)

12

66

5

7,6%

20

30,3%

24

36,4%

17

25,7%

0

0

33,3%

10

30,3%

8

24,3%

0

0

11

33
4 12,1% 11
Cụ thể như sau:

Lớp

Sĩ số

Giỏi
SL

TL(%)

Khá
SL

TL(%)

TB
SL

TL(%)

Yếu
SL

TL(%)

Kém
SL

TL(%)

12C1

33

5

15,2%

12C5

31

0

0%

11B1

33

4

11B1(CN) 33

3

19
1

57,6%
16,1%

9
15

27,2%
32,3%

0

0

0

0

17

41,9%

3

9,7 %

12,1% 11

33,3%

10

30,3%

8

24,3%

0

0

9,1%

57,6%

11

33,3%

0

0

0

0

19

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12 và khối 11 tôi đã đạt được các thành tích
sau:
+ Học sinh giỏi văn hóa 12 : Thi 4 em có 3 học sinh đạt giải khuyến khích
+ Học sinh giỏi MTCT 12: Có 1 em đạt giải khuyến khích
+ Học sinh giỏi văn hóa 11: Thi 5 em có 4 em đạt giải khuyến khích
+ Học sinh giỏi MTCT 11: Có 1 em đạt giải khuyến khích
b) Trong công tác nhóm chuyên môn
Tôi được nhà trường giao phụ trách Tổ phó tổ Toán – Lý và là nhóm trưởng nhóm toán
trong công việc của tổ và của nhóm tôi đã phát huy được vai tr...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
NĂM HỌC: 2014 -2015
Họ và tên : Phạm Văn Quân
Tổ : Toán - Lí
Đơn vị công tác : Trường THPT Tủa Chùa
Nhiệm vụ được phân công : Giáo viên dạy Toán
Trong năm học 2014 – 2015 tôi tự nhận có những ưu khuyết điểm sau:
1. Về phẩm chất chính trị , đạo đức ,lối sống
Tôi luônlập trường tư tưởng chính trị vững vàng,chấp hành tốt mọi chủ chương
đường lối chính sách của đảng và nhà nước
Thực hiện tốt các quy chế của nghành và nhà trường đề ra
Không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức để trở thành tấm
gương tốt cho học sinh noi theo.
Bản thân là một đảng viên luôn ý thức gi gìn đạo đức, nhân cách lối sống
trong sáng lành mạnh, giản dị, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, luôn
được đồng nghiệp học sinh tin yêu. Luôn đoàn kết với mọi người, trung thực trong
công tác, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp, hết lòng vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp giáo
dục cho vùng cao.
2. Nhiệm vụ được giao
Trong năm học 2014 – 2015 tôi được nhà trường phân công giảng dạy môn Toán
các lớp,12C1,5
Với cương v là một người giáo viên tôi luôn trau dồi chuyên môn ,học hỏi đồng
nghiệp, trăn trở trong công tác chuyên môn, tìm ra các phương pháp tiếp cận học sinh và
các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học…… ý thức bồi dưỡng cho các em
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục => Kết quả đạt được như sau:
Kết quả học tập:
Khối
Tổng
số
Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
12 66 5 7,6% 20 30,3% 24 36,4% 17 25,7% 0 0
11 33 4 12,1% 11 33,3% 10 30,3% 8 24,3% 0 0
Cụ thể như sau:
Lớp Sĩ số
Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%)
Bản tự nhận xét, đánh giá, xếp lọai - Trang 2
Bản tự nhận xét, đánh giá, xếp lọai - Người đăng: Thao Nguyen Xanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản tự nhận xét, đánh giá, xếp lọai 9 10 188