Ktl-icon-tai-lieu

Bảng báo giá

Được đăng lên bởi photohonganh69
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỒ GỖ GIA PHÁT
Đ/C: Số 48A – đường Phúc Diễn – Tây Mỗ – Từ Liêm – Hà Nội
Mã số thuế: 0104831263

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.……o0o…….

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội
Chúng tôi xin báo giá sản phẩm theo yêu cầu của quý công ty như sau:
STT
1
2

Tên sản phẩm
Tủ inox SUS 304
Giá bình nước inox SUS 304

Tổng cộng:

ĐVT
Chiếc
Chiếc

SL
01
01

Đơn gia
19.360.000
3.040.000

Thành tiền
19.360.000 VNĐ
3.040.000 VNĐ

22.400.000 VNĐ

Đơn giá trên bao gồm hoàn thiện + lắp đặt
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
Hà Nội, ngày….tháng….năm 2014
ĐẠI DIỆN CÔNG TY

...


 !"#$%&%'()*&+,-,./01,"2'/
STT Tên sn phm ĐVT SL Đơn gia Thnh tin
1 .&#343567 Chic 01 19.360.000 89:5;6:666<=
2 %$>2?,&#343567 Chic 01 3.040.000 5:676:666<=
T!ng c"ng: 22.400.000 VNĐ
=@%+$/&A&BCDEFG
=@%+,2/$/&A<H86I
JK:%K:LM687
=NOP QR
QRST=UVHW
=X 3Y7ZH[F2\W!,O][^_[`a+[
^b'Y6867Z58M;5
ScHdeS fgH<PH^
=,Dh[&[i!,
:KK&6&KK:
Bảng báo giá - Người đăng: photohonganh69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng báo giá 9 10 89